Sökning: "leken"

Visar resultat 21 - 25 av 1594 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 21. Stöd och stimulans av gemensam lek i förskolan : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helen Aurestrand; Therese Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; kommunikation; samspel; synsätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare har av att uppmärksamma, stödja och stimulera barns behov av stöd i det sociala samspelet i gemensam lek. Det har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en hermeneutisk ansats för att kunna tolka samt få en förståelse för hur stöd kan ges i det sociala samspelet i förskoleverksamheten. LÄS MER

 2. 22. "− Får jag vara med?" : – En kvalitativ studie om inkludering och exkludering inom barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Wladislaw Krauze; Alexander Severin; [2020]
  Nyckelord :inkludering och exkludering; förskolebarns lek; sociokulturellt perspektiv och barndomssociologi; kvalitativa intervjuer och observationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka fenomen som inkludering och exkludering inom lek i förskolan. Datainsamlingen skedde genom två kvalitativa metoder som bestod dels av pedagogers deltagande i intervjuer och etnografiska observationer på barn under den fria leken. LÄS MER

 3. 23. Lekfull matematikundervisning i förskoleklass-lärarnas perspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Nina Säisä; [2020]
  Nyckelord :Matematik; lek; lekfull undervisning; material;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur eleverna får lära sig matematik på ett lekfullt sätt i förskoleklassen utifrån lärarnas perspektiv. Syftet konkretiseras genom frågeställningarna: Vilka metoder använder lärarna i sin undervisning? Vilket material används i undervisningen? Slutligen hur lärarna upplever de lekfulla undervisningssituationerna? Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med lärare som tidigare har arbetat eller arbetar i en förskoleklass inom samma kommun. LÄS MER

 4. 24. Barns inflytande i undervisning på förskolan : En systematisk litteraturstudie om barns inflytande i undervisning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Bang; [2020]
  Nyckelord :Förskola; inflytande; undervisning; förskollärare; barnsyn; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbetet är att beskriva relationen mellan undervisning och barns inflytande i förskolan. Syftet inkluderar hur förskollärare påverkar barns inflytande i undervisning på förskolan. LÄS MER

 5. 25. Barns könsroller i fritidshemmet : En kvalitativ undersökning under barns val av fria lekar/fritidsaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Makahil Ibrahim; Arslan Sunny Butt; [2020]
  Nyckelord :After-school centre; free play; leisure activity; gender roles; gender; choice; Fritidshemmet; fri lek; fritidsaktivitet; könsroller; genus; val;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur könsrollerna i fritidshemmet formas och upprätthålls men även hur de bryts. Forskningsfrågorna vi utgår från handlar om pojkar och flickors val utifrån ett genusperspektiv samt förändringar som uppstår när barn bryter könsroller kopplat till fria lekar och fritidsaktiviteter. LÄS MER