Sökning: "leken"

Visar resultat 6 - 10 av 1852 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 6. Lek i förskolans utomhusmiljö : En studie om förskollärares roll i leken på förskolegården

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Immonen; Moa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskolans utomhusmiljö; förskollärare; lek; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare uttrycker sitt arbete med barns lek i förskolans utomhusmiljö. I studien valdes en kvalitativ metod där sex förskollärare intervjuades. Det empiriska materialet har tolkats med hjälp av begrepp inom den sociokulturella teoribildningen. LÄS MER

 2. 7. Barn har mycket mer fantasi än vad vuxna har. Fantasi är bra när man leker. : En kvalitativ studie om barns uppfattningar av vuxnas deltagande i fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Wallgren; [2022]
  Nyckelord :Förskola; fri lek; barnperspektiv; barns perspektiv; metakommunikation i leken; leksignal; lekram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om vilka uppfattningar förskolebarn har av vuxnas deltagande i fria leken. Studiens forskningsfrågor är: Vilka uppfattningar har förskolebarn om vuxnas deltagande i fria leken? Samt vad kan vuxna bidra med i fria leken enligt barn? Studiens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 8. Lekens betydelse för barn med autism : En studie om lek som arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Persson; [2022]
  Nyckelord :Autism; Handledning; Lek; Lekgrupper; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Persson, Ingela (2021). Lekens betydelse för barn med autism, en studie om lek som arbetssätt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 9. Barns val i leken ur ett genusperspektiv : En studie ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Lihden; [2022]
  Nyckelord :Girl; Boy; Children s Perspective; Gender; Free Play; Flicka; Pojke; Barns perspektiv; Genus; Fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i hur barnen ur ett genusperspektiv ser på de leksaker och lekar som de leker i den fria leken på förskolan. Empirin har samlats in från två olika förskolor, en som ligger i en tätort och en som ligger ute på landsbygden där sammanlagt 10 barn har medverkat. LÄS MER

 5. 10. Konflikthantering i förskola : Förskollärares olika förhållningssätt vid konflikter i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; förskollärare och Cohens konflikthanteringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares konflikthantering i barngrupp under tiden för den fria leken. I avsnittet om tidigare forskning presenteras artiklar som berör förskollärarens agerande vid olika konflikter, deras förhållningssätt och val av metod för att kunna hantera olika typer av konflikter. LÄS MER