Sökning: "leklokal"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet leklokal.

 1. 1. Groddjur i Solna - Inventering, spridningsvägar och förbättringsförslag

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Johan Salomonsson; [2016]
  Nyckelord :groddjur; Solna; inventering; spridningsvägar; fragmentering; mindre vattensalamander; större vattensalamander; vanlig groda; vanlig padda; barriär; leklokal; viltfil; Ulriksdal; kompensationsåtgärd; ekodukt; spridningskorridorer; faunapassager; stadsplanering; E4; Lissotriton vulgaris; Triturus cristatus; Rana temporaria; Bufo bufo;

  Sammanfattning : The number of amphibians has decreased worldwide. Causes include landscape fragmentation and habitat loss. In Sweden all amphibian species are protected and according to the EU Habitats Directive, both the great crested newt (Triturus cristatus) and its habitat are protected. LÄS MER

 2. 2. An ecological study of the migration, food composition and relative abundance of three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) in a shallow area in Kalmar Sound.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Peter Söderling; [2013]
  Nyckelord :Three-spined stickleback; Gasterosteus aculeatus; migration; abundance; population; decline; increase; food; prey; predate; pike; perch; roach; spring; spawn; recruitment; shallow; Kalmar; Baltic; Storspigg; spigg; vandring; förekomst; population; populationsökning; populationsminskning; föda; byte; predera; predator; gädda; abborre; mört; vår; vårlekande; föryngring; lek; grunt; Kalmar; Kalmarsund; Östersjön;

  Sammanfattning : The populations of three–spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) in the Baltic Sea have increased tenfold over the last decade. A large increase in abundance can alter the offshore and coastal food webs. LÄS MER

 3. 3. Lekvandrande mört (Rutilus rutilus) i Lillån och Habbestorpsbäcken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV; Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Oscar Nordahl; Joakim Holm; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mörten (Rutilus rutilus) är en vanlig art längs Östersjökusten som utnyttjar kustmynnande vattendrag för sin reproduktion. Lillån och Habbestorpsbäcken är två grenar av ett sådant vattendrag som mynnar i Mönsteråsviken. LÄS MER

 4. 4. Havsöringens (Salmo trutta) och laxens (Salmo salar) lekområden och lekvandring i Vindelälven och Piteälven

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Caroline Pouchard; [2003]
  Nyckelord :havsöring; lekvandring; vindelälven; piteälven; radiotelemetri; vandringsbeteende; leklokal;

  Sammanfattning : The population of seatrout and salmon are threatened by over-fishing in the sea and loss of spawning and growing habitats caused by logging activities in many swedish rivers. The knowledge of the spawning migration and the habitat use of the seatrouts and salmon are limited. LÄS MER