Sökning: "lekmönster."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet lekmönster..

 1. 1. "Finns det rätt eller fel material?" : En kvalitativ studie av förskolans material i relation till jämställdhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Lundgren Hedqvist; Alexandra Ulenius; [2020]
  Nyckelord :Förskola; jämställdhet; genus; material; pedagoger;

  Sammanfattning : Jämställdhet är idag ett hett ämne i samhällsdebatten och detta syns i både tidningar och olika medier. Det är stora diskussioner om huruvida det ska vara jämställt på arbetsplatser och att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och lika lön, men hur ser det ut där allt börjar, nämligen i förskolan? Vi har genom kvalitativa studier undersökt detta. LÄS MER

 2. 2. "Idag har vi bara lekt" : En intervjustudie av förskollärarens uppfattning av barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Ramsell; Christel Rosenblom; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; Uppfattningar; Förskollärare; Fenomenografi; Kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av barns fria lek. Vi vill undersöka förskollärares uppfattningar av på vilket sätt dem deltar i barns fria lek, hur dem kopplar in lärandet i den fria leken. LÄS MER

 3. 3. Genuskodade rum i förskolan : En experimentell studie om hur genuskodade respektive genusinkluderande rum påverkar pojkars och flickors sätt att leka under den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Trang Huynh; Maria Pettersson; [2016]
  Nyckelord :genus; rum; materialitet; leksaker; posthumanism; miljö; dockvrå; byggrum; lek; kön;

  Sammanfattning : Syftet med denna experimentella studie var att undersöka hur genuskodade och genusinkluderande rum kan påverka pojkars och flickors fria lek. Dockvrå och byggrum som är starkt genuskodade rum i förskolan omformades till genusinkluderande och barns lek i dessa rum observerades före- och efter miljöernas omvandling. LÄS MER

 4. 4. A survey of play behaviour in domestic lambs out on pasture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Samantha Augustsson; [2014]
  Nyckelord :lamb; play behaviour; pasture;

  Sammanfattning : Play has been recorded in a wide variety of animal species and presents itself at different ages in different species. It has been reported that the occurrence of play behaviours can be affected by factors in the animal's environment, such as housing, feeding and management. Thus play might be used as a measure of animal welfare. LÄS MER

 5. 5. Flickor, pojkar och utelek på förskolegården : En observationsstudie ur ett genusteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Kjellberg; [2010]
  Nyckelord :Genus; förskola; lek; genusteorier; jämställdhet; utemiljö; observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa mönster i barns utelek på två olika förskolor utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Ett ytterligare syfte är att försöka se om det framträder några skillnader i lekmönster mellan de två förskolorna utifrån det faktum att den ena förskolan sedan åtta år tillbaka bedriver ett aktivt genusarbete och den andra inte gör det. LÄS MER