Sökning: "lekmaterial förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden lekmaterial förskolan.

 1. 1. Den fria leken ur förskolepedagogers perspektiv : En tolkning av förskolepedagogers uppfattningar om deras roll i barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Båsk; Ida Gulin; [2020]
  Nyckelord :Förskolepedagoger; roll; fri lek; närvarande; uppfattningar; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom intervjuer tolka några förskolepedagogers uppfattningar kring den fria leken i förskolan och hur de uppfattar sin roll i den fria leken. Studien är kvalitativ och genomfördes med sex förskolepedagoger som arbetar på fyra olika kommunala förskolor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Bilar kan både flickor och pojkar leka med! : En studie om pedagogers förhållnings- och arbetssätt i genusarbete på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Böhm; Tina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :genus; genusarbete; förskola; könsroller; lek; pedagoger; arbetssätt; förhållningssätt;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas begreppet genus med fokus på pedagogers arbets- och förhållningssätt vid bemötandet av barn i olika leksituationer. I studien redogörs det för hur pedagoger introducerar varierande lekmaterial. Studien lyfter även hur pedagoger bjuder in barn till varierade miljöer. LÄS MER

 3. 3. Förskolan Skatan : en förstudie med syfte att utveckla utemiljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; [2020]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; friyta; samutnyttjande;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en studie av utemiljön på förskolan Skatan i Bagarmossen, söder om Stockholm. En förståelse för hur utemiljön används och vilka behov verksamheten har är ett centralt fokus i studien. LÄS MER

 4. 4. Genusperspektiv i förskolans inomhusmiljö : En studie om förskollärares förhållningssätt till genus i förskolans inomhusmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Forsman; Linnèa Hagström; [2019]
  Nyckelord :Gender perspective; Gender stereotyped norms; Gender system; Indoor Environment; Preschool teacher perspective; Förskollärarperspektiv; Genusperspektiv; Genussystem; Inomhusmiljö; Könsstereotypa normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till genus och könsstereotypa normer, och hur detta förhållningssätt i sin tur påverkar utformningen av inomhusmiljön i förskolan. Studien utgår från en kvantitativ enkätundersökning, med en kvalitativ del där respondenterna gett egna kommentarer. LÄS MER

 5. 5. "Det ska vara en bil här, hittar ingen bil". Möjligheter och tillgång till lek och utveckling i förskolans fysiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Blaxmo; Frida Rosander; [2019]
  Nyckelord :Förskola; inomhusmiljö; tillgänglighet; lekmaterial; barnperspektiv; pedagogperspektiv; leksaker; inflytande.;

  Sammanfattning : Den fysiska miljön på förskolan är en viktig faktor i barns lärande och utveckling. Det är därför viktigt hur miljön är utformad och vilket lekmaterial som finns tillgängligt för barnen. Om förskolemiljön inte är stimulerande utifrån barnens perspektiv kan de hämmas i sin lek, utveckling och sitt lärande. LÄS MER