Sökning: "lekpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet lekpedagogik.

 1. 1. ”Zombiesar kan bita en här och då lever man kanske fortfarande" - Bråklekar ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sally Brodin; [2018]
  Nyckelord :barns perspektiv; bråklekar; fiktion; intertextualitetsteori; intertextuella gemensamma förståelsen; kroppslig kunskap; lekpedagogik; leksignaler; samförstånd; sociala lekregler; turtagande; verklighet; ömsesidighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för barns bråklekar i förskolan, genom att analysera barns egna perspektiv på lekande. Studiens syfte uppnås genom att besvara följande frågeställningar: Vad är bråklekar för barn? Vad kan man utläsa ur barnens egna uppfattningar om bråklekar? Präglas bråklekar av barnkulturen? Jag kommer använda mig av Tannocks (2011) utvecklade definition av begreppet rough-and-tumble play, bråklekar. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder med ett lekpedagogiskt arbetssätt : En intervjustudie om pedagogers erfarenheter av att arbeta lekpedagogiskt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sofie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Preschool; Pedagogical play; Preschool teachers; Possibilities Difficulties; Vygotskij; Förskola; Lekpedagogik; Förskollärare; Möjligheter Hinder; Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad pedagoger i förskolan har för tankar och erfarenheter utav att arbeta med lekpedagogik? Vad anser de är möjligheterna och finns det några hinder med arbetssättet? I min undersökning har jag använt mig utav semistrukturerade intervjuer vilket betyder att intervjufrågorna är formade så att deltagarna får utrymme att besvara och tolka frågorna utifrån deras egen uppfattning av omvärlden. Med hjälp av en utformad intervjuguide har jag skapat frågor som berör olika områden som är relevanta för min undersökning. LÄS MER

 3. 3. Strategier för inkludering : - En intervjustudie om förskollärares strategier för barns inkludering i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Therese Jansson Karlén; [2015]
  Nyckelord :Inclusion; pedagogy of play; play; play research; preschool; preschool teacher; rules of play strategies; theories of play; Förskolan; förskollärare; inkludering; lek; lekforskning; lekpedagogik; lekregler; lekteori; stra-tegier;

  Sammanfattning : Jag har utfört en studie där jag granskat vilka strategier och lekregler förskollärare använder sig av i verksamheten för att inkludera barn i lek. För att få svar på detta har jag använt mig av tidigare forskning och litteratur som jag anser vara relevant för min undersökning. LÄS MER

 4. 4. "Det blir något magiskt..." : - hur förskollärare resonerar kring lekpedagogik och barns kamratkulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Beatrice Fjällström; [2015]
  Nyckelord :pedagogical play; peer cultures; preschool; lekpedagogik; kamratkultur; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur förskollärare resonerar kring ett lekpedagogiskt arbetssätt och barns relationer. För att undersöka detta valde jag att genomföra min studie med hjälp av intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. "Det är som med en kropp" : Pedagogers uppfattningar av lek och lärande i gestaltande lekpedagogiska praktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Emma Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Phenomenography; categories of description; conceptions; drama pedagogy; preschool; Fenemenografi; beskrivningskategorier; uppfattning; gestaltande lekpedagogik; förskola;

  Sammanfattning : This study started with my interest in drama pedagogy practices. The aim is to investigate the teacher's conceptions of children's play and learning activities in drama pedagogy practices. Basically drama pedagogy means children and teachers creating play worlds together, usually based on various literary works, where they portray and play. LÄS MER