Sökning: "lekredskap"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet lekredskap.

 1. 1. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Jonsén-Skanebo; [2019]
  Nyckelord :leklandskap; lek; Rosta; Harald Aronssons park; Örebro;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar någon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helgerna. LÄS MER

 2. 2. Funkar det verkligen för ungarna? En undersökning av vilka aspekter som prioriteras och får genomslag vid planeringen av förskolegårdar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Pettersson; Marta Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Förskolegård; Barnperspektiv; Institutionaliserad barndom; Material;

  Sammanfattning : Bakgrunden för detta examensarbete grundar sig i våra egna noteringar av att många förskolegårdar i innerstäderna idag är små, platta och saknar naturmaterial. Den föreliggande studien har därför som syfte att undersöka vad som prioriteras vid planeringen av nybyggnationer av förskolegårdar. LÄS MER

 3. 3. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Sammanfattning : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. LÄS MER

 4. 4. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 5. 5. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Andersson; [2017]
  Nyckelord :hållbar utveckling; barnvänlighet; lekplats; lekmiljöer; lekfullhet; planeringsverktyg; planering; förvaltning; Falkenbergs kommun;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. LÄS MER