Sökning: "lekresponsiv teori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lekresponsiv teori.

 1. 1. BARNS FRIA LEK I UTOMHUSMILJÖN : En kvalitativ studie om hur förskollärare är närvarande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Lindgren; Emma Englund; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; fri lek; utomhusmiljön; lekresponsiv teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare är närvarande i barns fria lek i utomhusmiljön och hur det ger förutsättningar för att skapa undervisningstillfällen. Det är en kvalitativ observationsstudie av fyra förskollärares förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Kan vantar och vattenpölar lära barn matematik? : En kvalitativ observationsstudie om tre förskollärares arbete med de yngsta barnens utvecklande av matematikkunskaper i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Lindgren; Emelie Airaksinen; [2021]
  Nyckelord :lek; matematik; förskola; yngsta barnen; förskollärare; lekresponsiv; sociokulturell.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och skapa en förståelse för tre förskollärares arbete med de yngsta barnens matematikutveckling genom lek. Studien grundar sig i att ta reda på detta genom studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. ”Det är utbildning som sker här, förskolan är inte något lekland” : En studie om undervisning, lek och lärande i förskolan ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emelie Persson; Hanna Pernhult; [2021]
  Nyckelord :förskola; lek; lärande; undervisning;

  Sammanfattning : En del av förskollärares uppdrag innebär att bedriva undervisning och skapa förutsättningar för lärande samt att se till att leken får en central del i utbildningen (Skolverket, 2018). En aktuell fråga är dock hur stor plats leken får i dagens förskolor när undervisningsbegreppet fått en mer framträdande plats i Lpfö18 och förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Lekresponsiv undervisning : En kvalitativ intervjustudie om hur lek och undervisning kan integreras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anneli Nilsson; Emma Lunell; [2020]
  Nyckelord :Early childhood; playbased learning; preschool; scaffolding; Barninitierad; förskola; lekresponsiv; undervisning; vuxenguidad lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare arbetar för att lek och undervisning ska integreras med varandra och om de gör det genom lekresponsiv undervisning. Denna studies relevans grundar sig i den nya läroplan för förskolan där lekens roll stärkts och kravet på förskollärarens ansvar för undervisning tillkommit. LÄS MER

 5. 5. Lekresponsiv undervisning - En intervjustudie om relationen mellan lek, undervisning och lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tarin Jamila; Shazia Nasir; [2020]
  Nyckelord :Förskola; barninitiativ; Direkt och indirekt undervisning; Lek; Lärande; undervisning; Lekresponsiv undervisning;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med lek och undervisning ochkombination av båda på ett responsivt sätt. Detta är yrkesrelevant eftersom att undervisning finnsmed i läroplanen (Lpfö18, 2018), och därmed vill vi tydliggöra hur pedagogerna genomför sinundervisning på ett responsivt sätt. LÄS MER