Sökning: "leksaker"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet leksaker.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Lek, lärandemiljö och flerspråkighet : En observationsstudie av flerspråkiga barns strategier för att ansluta sig till leken i förskolan samt av förskolepersonals arbete med inkludering av flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zainab Azad; Isabell Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Artefacts; Inclusion; Joining; Multilingualism and Preschool; Anslutning; Artefakter; Flerspråkighet; Förskolan och Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka strategier barn med annat modersmål än svenska använder för att ansluta sig till lek i förskolan samt vilka strategier förskolepersonal använder för att inkludera flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att öka kunskapen om leken och den pedagogiska utomhusmiljöns betydelse för inkludering av barn med annat modersmål än svenska i förskolan. LÄS MER

 3. 3. A comparison of binaural recordings performed in six different room configurations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Denice Perkhed; [2021]
  Nyckelord :Binaural recordings; absorbtion coefficient; reverberation time; anechoic chamber; listening test; Psychoacoustics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Children in Swedish preschools are exposed to high noise levels that can cause hearing damage or voice related problems among both teachers and students, this since they have to raise their voice in order to make themselves heard in a noisy environment. Because of this it is of interest to be able to predict the sound environment in preschools. LÄS MER

 4. 4. Farliga kemikalier i barns leksaker : En enkätundersökning om föräldrars riskuppfattning och kännedom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Meijer; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk perception; exposure; health hazard; health effects; Risk; riskperception; exponering; hälsorisk; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : Farliga kemikalier kan migrera från leksaker eller andra varor och utgöra en hälsorisk. Eftersom barn är särskilt känsliga för exponering av farliga kemikalier bör de skyddas ytterligare, vilket görs med gällande lagstiftning för leksaker. LÄS MER

 5. 5. Lilla Trädalen : En studie om materialval och märkningar på leksaker som konsumeras i Sverige utifrån aspekter som hållbarhet och miljö.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Jennie Claesson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; Märkningar av leksaker; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur et designperspektiv undersöka skillnader och likheter av material och märkningar på leksaker som säljs i Sverige utifrån aspekter som hållbarhet och miljö. Den första frågeställningen: ” Hur kommuniceras märkningar visuellt på ett urval förpackningar för plast och träleksaker?”. LÄS MER