Sökning: "lekterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet lekterapi.

 1. 1. Leken, var är du? En skådespelares undersökning av lekfullhet som strategi i repetitionsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Malin Vispe; [2021-11-19]
  Nyckelord :Skådespeleri; prestationsångest; lek; lekfullhet; repetition; teater; självkritik; närvaro; strategi; barndom;

  Sammanfattning : Är teater lek? I mitt arbete undersöker jag lekens relation till teater, och framförallt till repetition. Under repetitioner har jag upplevt att jag kan hamna i ett tillstånd där jag känner mig låst, att jag inte kan komma in i närvaron i rummet för att jag bedömer och recenserar mig själv. LÄS MER

 2. 2. När professioner möts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kim Eriksson Börjesson; Sofia Fredriksson; [2021-06-21]
  Nyckelord :lekterapi; förskola; förskoleklass; tvärprofessionell samverkan; långtidssjuka barn; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att undersöka hur lekterapeuter och lärare upplever samverkan mellan lekterapi och förskola/förskoleklass. Syftet besvaras genom följande frågeställningar:• Hur upplever lärarna och lekterapeuterna att samverkan organiseras mellan lekterapin och förskolan/förskoleklassen?• Hur upplevs möjligheter och utmaningar för samverkan av lärare och lekterapeuter?• Vad upplever lärare och lekterapeuter att samverkan kan generera?Teori:Den teoretiska utgångspunkten baseras på fenomenologi då det är informanternas upplevelser av fenomenet som undersöks. LÄS MER

 3. 3. Effekter av förberedande lekterapeutiska interventioner på barns periprocedurala oro och smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Ehn; Angeliqa Rosenqvist Ehn; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Children; Medical procedures; Pain; Play therapy; Preparation; Barn; Förberedelse; Lekterapi; Medicinska procedurer; Oro; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Många barn upplever oro i samband med vistelse inom hälso- och sjukvården. Oron kan försämra barnets förmåga att hantera medicinska procedurer och forma negativa sjukvårdsupplevelser som kan komplicera kommande kontakter med sjukvården. Det finns också ett samband mellan oro och smärta. LÄS MER

 4. 4. Hjälp mig att hantera det jobbiga : - en studie om pedagogers traumamedvetna omsorg till barn med traumatiska upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julia Sandell; Sanna Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Barn; förskola; lek; lekterapi; lekterapeut; omsorg; omsorgsetik; traumamedveten omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till traumamedveten omsorg. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i Nel Noddings omsorgsetiska teori. Vårt material består av kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade med sex olika respondenter. LÄS MER

 5. 5. Samverkan kring förskolan för barn som har eller tillfrisknat från cancer En livsvärldsansats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Hagberg; [2020-01-15]
  Nyckelord :Förskola; cancer; vårdnadshavare; lekterapi; samverkan; konsultsjuksköterska; livsvärldsansats; systemteori; barn;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med min studie var att se på hur samverkan såg ut kring förskolan med ett barn som har eller tillfrisknat får sin cancer mellan vårdnadshavare, lekterapin och förskolan.Teori:I min studie använde jag mig utav den fenomenologiska livsvärldsansatsen och ramade sedan in med hjälp av Bronfenbrenners ekologiska systemteori. LÄS MER