Sökning: "lektionsupplägg idrott"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lektionsupplägg idrott.

 1. 1. En djupdykning i Skandinaviens simundervisning : En komparativ innehållsanalys av läroplaner och styrdokument i Norge, Sverige och Danmark

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cameron Wemyss; Kosevic Selma; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syfte med denna studie är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad förståelse för simning i ämnet idrott och hälsa. Studiens avser att besvara (1) hur simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, Norge och Danmark, (2) hur simundervisning framställs i nuvarande styrdokument för grundskolan i Sverige, Norge och Danmark (3) och om det finns eventuella likheter respektive skillnader i detta material. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv i stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Joel Thorbjörnsson; Henric Vasquez; [2015]
  Nyckelord :Friluftsliv; physical education; urban environment; intervention study;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka ifall det är möjligt att bedriva undervisning i friluftsliv enligt Skolverkets kursplaner på ordinarie lektionstid i ämnet idrott och hälsa på högstadieskolor i urban miljö. För att undersöka detta har ett lektionsupplägg planerats och genomförts i form av en interventionsstudie för att sedan utvärderas med hjälp av aktionsforskning och fokusgruppintervju. LÄS MER

 3. 3. Mycket snack, men liten verkstad : en undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med att motivera sina elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Vikström; Emma Lindström; [2011]
  Nyckelord :skola; idrottsundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med att motivera sina elever att delta i undervisningen. För att uppfylla syftet i studien använder vi oss av följande frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Olika motiv till samma ämne?! : En studie om motivation till deltagande i Idrott och hälsa A bland gymnasieelever på studie- och yrkesförberedande program.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Samsioe; Martina Ewaldsson; [2009]
  Nyckelord :motivation; idrott och hälsa; yrkesförberedande program; studieförberedande program;

  Sammanfattning : Aim and question at issue: The aim of this study is to compare the motivation to participate in the course Idrott och hälsa A between students studying vocational and further education preparatory programs at upper secondary school.What level of motivation do the students of the two programs have towards participation in the course Idrott och hälsa A. LÄS MER

 5. 5. Bollens betydelse i idrottsundervisningen- En studie av hur elever upplever olika former av bollundervisning på skolidrotten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexander Ekström; Joel Tulldahl; [2008]
  Nyckelord :Bollundervisning; delaktighet; samspel; bollutövare; genus; habitus; socialt samspel;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Bollens betydelse i idrottsundervisningen - En studie av hur elever upplever olika former av bollundervisning på skolidrotten Författare: Alexander Ekström och Joel Tulldahl Olika bollidrotter är, enligt både lärare och elever, den mest förekommande aktiviteten på idrottsundervisningen i skolan. Om idrottslektionerna i hög grad består av bollspel finns det en risk att undervisningen enbart gynnar de elever som redan är idrottsligt aktiva i idrottsföreningar och som sedan tidigare har kunskap och erfarenhet av bollidrott. LÄS MER