Sökning: "lena åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lena åkesson.

 1. 1. Ska biblioteket göra allt eller ska det göra halt? : En historisk studie av allmänkulturell verksamhet på folkbibliotek

  Master-uppsats,

  Författare :Cornelia Olsson; Lena Åkesson; [2019]
  Nyckelord :folkbibliotek; diskursanalys; allmänkulturell verksamhet; folkbibliotekshistoria; mötesplats; kulturhus;

  Sammanfattning : There are various ideas about what defines the public  library and its cultural activities. The aim of this thesis is to examine how perceptions of the public library as a place for cultural activities are expressed in the library journals ​Biblioteksbladet​ and ​Bibliotek i Samhälle​ during the 1930s, 1970s and the 2010s. LÄS MER

 2. 2. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER

 3. 3. "Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?" : Perspektiv på kartläggning kring elevers stödbehov samt vilket stöd som erbjuds elever.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carina Kaneryd; Patrik Unné; Lena Wester Åkesson; [2015]
  Nyckelord :specialpedagog; speciallärare; kartläggning; stödinsatser; stödåtgärder; elevhälsoteam; Vygotskij; sociokulturell ansats;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av hur elevers behov av stödinsatser i grundskolan kartläggs, samt vilka insatser de erfar att kartläggningen kan leda till. Våra två frågeställningar blev: Hur bedrivs arbetet enligt våra informanter för att ta reda på vilka stödinsatser som en elev behöver för att nå minsta kunskapskrav? Vilket stöd erbjuds elever som riskerar att inte nå kunskapskraven? Vår sociokulturella teori är som Vygotskijuttrycker att samspelet med andra människor är viktigt vid all socialutveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Varför specialpedagog i förskolan? En studie kring förskollärarnas syn på behovet av specialpedagog i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Lena Rundström; [2012-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på förskollärarnas syn på behov, användning och relevans av specialpedagogiska kunskaper och specialpedagoger i förskolan samt hur förskol-lärare tar tillvara på specialpedagogisk kunskap i nuet. • Under vilka former ges det specialpedagogiska stödet?• Hur ser förskollärarna på behovet av specialpedagogisk kunskap i förskolan?• På vilket sätt anser förskollärarna att den specialpedagogiska kunskapen tas tillvara på i förskolan?• Hur hanterar förskollärarna svårigheter som barn uppvisar. LÄS MER

 5. 5. Etablering av möbelföretag i Sverige : En studie om anpassning och standardisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Åkesson; Malin Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :möbebranschen; gränsöverskridande etablering; anpassning; standardisering; etablering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Enterprising and Business Development, Ekonomihögskolan vid Linnèuniversitetet, företagsekonomi, 2EB00E, VT 2012 Författare: Martin Åkesson och Malin Lindqvist Handledare: Lena Olaison Titel: Etablering av möbelföretag i Sverige: En studie om anpassning och standardisering Bakgrund: Minskade barriärer mellan gränser medför att det blir allt lättare för företag att förflytta sin verksamhet till andra länder genom etablering. Efterfrågan från befintliga kunder och potentiella kunder gör att verksamheten ser möjligheter i att utmana konkurrenter på en ny marknad. LÄS MER