Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 16 - 20 av 46 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 16. Höra, göra, beröra : En studie om förståelser av mening med en symbolhandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Christina Hedin; [2019]
  Nyckelord :gudstjänst; liturgi; symbolhandling; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : In this essay I have tried ways to understand the meaning of the symbolic act that took place in the morning service on November 24, 2019 in Mariakyrkan, Gävle. I have first tried how the symbolic act can be understood within the dominant tradition of worship in the Church of Sweden, and its historical background in Lutheran Orthodoxy. LÄS MER

 2. 17. Det krävs mer än mediciner : Betydelsen av samverkan och stödjande insatser kring personer som deltar i substitutionsbehandling för sitt opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Abrahamsson; Jennie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :opiatberoende; samverkan; stödinsatser; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Substitutionsbehandling är en vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett långvarigt opiatberoende. Syftet med denna studie var att undersöka hur samverkan kring klienterna fungerade, samt vilka stödinsatser som kunde bli aktuella utifrån klinternas behov. LÄS MER

 3. 18. Kvinnors upplevda psykosociala arbetsmiljö vid en arbetsplats som domineras av män.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Lönnborg Herou; Johanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; mansdominerad arbetsplats; psykosocial arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Den föreliggande studiens syfte var att undersöka kvinnors psykosociala arbetsmiljö på en mansdominerad arbetsplats. I denna studie har vi valt att granska den genom genus, jämlika arbetsförhållanden och obalans mellan män och kvinnor. LÄS MER

 4. 19. Distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Åsblom; [2018]
  Nyckelord :coping; district nurse; primary care; telephone nurse.; coping; distriktssköterska; primärvård; telefonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården. Bakgrund: Telefonrådgivning utgör idag en stor del av sjuksköterskors arbete i primärvården. LÄS MER

 5. 20. Hur sjuksköterskor hanterar patienter med akuta smärttillstånd och postoperativ smärta : en observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; smärta; smärtbedömning; postoperativ smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ge adekvat smärtlindring inom en rimlig tid för att minska patienters lidande är av vikt för en god omvårdnad. Att använda smärtskattningsinstrument som är individanpassat i kombination med att lyssna på patientens beskrivning av smärtan anses vara en fungerande åtgärd gällande smärthantering. LÄS MER