Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 21 - 25 av 46 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 21. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 2. 22. Kunskaper om och attityder till prevention av trycksår hos distriktssköterskor och sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Eriksson; Sara Persson; [2017]
  Nyckelord :Attitude; municipal health care; knowledge; pressure ulcer prevention; Attityd; kommunal hälso- och sjukvård; kunskap; prevention av trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund:Trycksår är ett stort och kostsamt problem för samhället som orsakar lidande ochsmärta hos patienten. Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga ohälsa ochlindra lidande samt har ansvaret att identifiera risker och ordinera åtgärderför trycksårsprevention. LÄS MER

 3. 23. Omorganisationens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En studie om enhetsledarnas arbetssituation och hur den påverkas under en omorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Isaksson; Michaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Reorganization; Psychosocial work; First line manager; Social care; SOC.; Omorganisation; Psykosocial arbetsmiljö; enhetsledare; socialt arbete; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur enhetsledare inom kommunal äldreomsorg upplevde sin psykosociala arbetsmiljö under pågående omorganisation, både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Våra teoretiska ansatser har varit det salutogena perspektivet samt Karasek och Theorells stöd-  kontroll- och kravmodell. LÄS MER

 4. 24. Rå men hjärtlig : Kvinnors upplevelser av att vara chef i en mansdominerad miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Leander; Lena Eriksson; [2017]
  Nyckelord :kvinnliga chefer; mansdominerad miljö; ledarskap; arbetsplatskultur;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts inom en mansdominerad industri och syftet har varit att undersöka vilka utmaningar kvinnliga chefer upplever i sin chefsroll och som kan härledas till att de är kvinnor i en mansdominerad miljö. Undersökningsmetoden var kvalitativ och utfördes genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 25. Barns samlärande i språk på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Blomwood; Selma Talundzic; [2016]
  Nyckelord :samlärande; språkutveckling; kulturella kompetenser;

  Sammanfattning : Den här arbete handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga strategier i relation till barns sociala utveckling. Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen? Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn och kunskap. LÄS MER