Sökning: "lena gävle"

Visar resultat 6 - 10 av 46 uppsatser innehållade orden lena gävle.

 1. 6. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 2. 7. An Exploration of the American Justice System through the Trial of Tom Robinson : A New Historicist Analysis of Harper Lee's To Kill a Mockingbird

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva-Lena Henriksson; [2021]
  Nyckelord :To Kill a Mockingbird; Harper Lee; Systemic racism; Racial bias; American justice system; New historicism; Scottsboro cases; Civil rights movement; Civil rights; Black Lives Matter movement; Constitutional rights.;

  Sammanfattning : Adding something new to the understanding of To Kill a Mockingbird (1960), which is considered a twentieth-century classic, would be nearly impossible if not for the outlook of new historicism. Through a new historicist analysis of Harper Lee’s literary text parallel to non-fictional texts relating to the American justice system and civil rights, this essay explores how race affects U. LÄS MER

 3. 8. Utveckling och utvärdering av en lektionsplanering gällande densitet i naturorienterande ämnen för årskurs 2-3.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Lena Altberg; [2021]
  Nyckelord :densitet; experiment; flyta sjunka; konstruktivistisk undervisning; täthet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Ett arbete om barnlitteratur och genus i dagens samhälle : En barnbok om inkludering

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Linda Sturm Selin; Lena Torin; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; barnbokens betydelse; litteratur; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018) som varit lag sedan januari 2020, ska alla barn behandlas lika i förskolan oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom eller funktionsnedsättning. Alla som arbetar på förskolor bör ha kunskap om och visa respekt för att alla människor skall behandlas lika oavsett kön, etnicitet, eller klass. LÄS MER

 5. 10. Hyllade artister och kriminella rappare : En diskursanalys av hur svensk media relaterar gangsterrap till brottsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Stina Lundskog; Lena Pettersson; [2021]
  Nyckelord :media; diskurs; gangsterrap;

  Sammanfattning : Gangsterrap och dess eventuella kopplingar till kriminalitet har under senaste tiden varit omskrivet och omdebatterat i svensk media. Studiens syfte har varit att analysera hur svensk media framställer gangsterrap som ett fenomen relaterat till brottsutveckling samt vilka konsekvenser en sådan framställning kan innebära. LÄS MER