Sökning: "lerklining"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lerklining.

  1. 1. Experimentell undersökning av alternativ värmeisolering och luftflödesbegränsning : en jämförelse av konventionella och alternativa isoleringsmaterials värmeflöde och studie av lerkliningens inverkan på lufttätheten för väggar

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Linnéa Mårtensson; Anna Wiklund; [2016]
    Nyckelord :Hotbox-Coldbox; heat insulation; alternative insulation; wattle and daub; airflow; sustainability; Hotbox-Coldbox; värmeisolering; alternativ isolering; lerklining; lufttäthet; hållbarhet;

    Sammanfattning : Byggnadssektorn står för 36 % av utsläppen av CO2 till miljön och ungefär 40 % av världens totala energianvändning. Byggnader med större energieffektivitet och hållbarhet har potential att minska: den slutliga energianvändningen, utsläpp av växthusgaser, materialutvinning och användning av dricksvatten. LÄS MER