Sökning: "lesbiska upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden lesbiska upplevelser.

 1. 1. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 2. 2. "Lager utav oro" : Erfarenheter och farhågor kring graviditet och förlossning, hos förlossningsrädda lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Louise Jonsson; Johanna Wikström; [2018]
  Nyckelord :Fear of childbirth; FOC; lesbian; bisexual; transgender; LGBTQ; same-sex couples; LGBTQ-couples; pregnancy; childbirth; treatment; social norms; heteronormativity; minority stress; micro aggressions; thematic analysis; qualitative method; Förlossningsrädsla; lesbisk; bisexuell; trans; LBT; HBTQ; samkönade par; LBT-par; graviditet; förlossning; bemötande; normer; heteronormativitet; minoritetsstress; mikroaggressioner; tematisk analys; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Förlossningsrädsla har tidigare främst undersökts hos kvinnor som lever i heterosexuella relationer, och på senare tid även kommit att inkludera deras manliga partners upplevelser av rädsla. Förlossningsrädsla kan påverka negativt under familjebildningen, vilket gör den viktig att uppmärksamma i alla familjekonstellationer. LÄS MER

 3. 3. Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung : Reflektioner från unga vuxna tillkomna genom könscellsdonation och/eller uppvuxna i regnbågsfamiljer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Julia Salomonsson; [2018]
  Nyckelord :Rainbow families; LGBT-families; gamete donation; sperm donation; assisted reproductive technology; donor insemination; conception; genetic origin; parenting; donor; lesbian parents; multi-parent families; parental legislation; legal parent; legal guardian; heteronormativity; children’s perspectives; family studies; thematic analysis; qualitative research.; Regnbågsfamilj; regnbågsbarn; könscellsdonation; spermiedonation; assisterad befruktning; könscellsinsemination; tillblivelse; genetiskt ursprung; föräldraskap; donator; lesbiska föräldrar; flerföräldrafamilj; föräldralagstiftning; rättslig förälder; vårdnadshavare; heteronormativitet; barnperspektiv; familjeforskning; tematisk analys; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell föräldralagstiftning. Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en rapport som beaktas i en statlig utredning som handlar om att se över aktuella regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. LÄS MER

 4. 4. Mamma, mamma, barn : En studie med fokus på kvinnornas och familjerättssekreterarnas upplevelser av utredningsförfarandet kring faderskap och närståendeadoption i samkönad relation

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lina Öberg; Elinoré Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Adoption; insemination; same-sex couples; parenting; social services; Närståendeadoption; insemination; samkönade; föräldraskap; familjerätt; faderskapsutredning; bemötande; socialtjänst;

  Sammanfattning : ABSTRACT In the year 2003 and 2005, several legislative changes were made to same-sex couples advantage. Among other things, lesbian couples were given the right to be tested as adoptive parents and the possibility of assisted reproduction through the county councils. LÄS MER

 5. 5. Lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och barnmorskans stödjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Zupanc; [2017]
  Nyckelord :Lesbiska; Upplevelse; Föräldrar; Medmamma; Barnmorska;

  Sammanfattning : Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. LÄS MER