Sökning: "lesbiskt föräldraskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lesbiskt föräldraskap.

 1. 1. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. "Vi är mamma och mamma" : En intervjustudie om den icke-bärande mamman i samkönade relationer i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elsa Mertala; [2019]
  Nyckelord :Heteronormativitet; intersektionalitet; lesbiskt föräldraskap; icke-bärande mamma; närståendeadoption;

  Sammanfattning : This study makes an attempt to understand and theorize lesbian parenthood focusing on the non-birth mother. Someone who has not got much exposure in society not academia, so the study tries to analyse these women's experiences of becoming a mother and continuously living as one in the swedish society. LÄS MER

 3. 3. Lesbiskt föräldraskap och bevarad heteronormativitet - En undersökning som med hjälp av den heteronormativa matrisen analyserar hur staten upprätthåller heteronormativitet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lina Carling; [2019]
  Nyckelord :Lesbisk; rättigheter; assisterad befruktning; föräldraskap; staten; lagar; styrningsmekanismer; heteronormativitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras den heteronormativa matrisen, en teori som är baserad på Judith Butlers heterosexuella matris och tidigare studier på heteronormativitet. Den framtagna heteronormativa matrisen bygger på normer om tvåsamhet, kärlek och reproduktion, och är utgångspunkten i uppsatsen för att diskutera heteronormativitet. LÄS MER

 4. 4. Lesbiskt föräldraskap : kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande under graviditet och efter barnafödande

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Nina Lampinen; [2017]
  Nyckelord :childbirth; insemination; lesbian pregnancy; midwife; treatment; barnmorska; barnafödande; bemötande; insemination; lesbisk graviditet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att bli förälder men på andra villkor : lesbiska kvinnors upplevelser av bemötandet från barnmorskor under graviditet och förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sandra Enlund; Anna Tidman; [2010]
  Nyckelord :graviditet; lesbisk; barnmorska; bemötande; heteronormativ; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Längtan efter att bilda familj är inte en heterosexuell företeelse utan denna önskan finns även hos kvinnor som är lesbiska. När en kvinna som är lesbisk väljer föräldraskap innebär det en process eftersom de inte per definition kan bli gravida genom sexuell kontakt med partnern. LÄS MER