Sökning: "lex maria"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden lex maria.

 1. 1. New Public Management inom vårdsektorn - En undersökning om hur NPM i form av inhyrda sjuksköterskor påverkar vårdkvaliteten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Bokelid; Louise Sköldback; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; Lex Maria; inhyrda sjuksköterskor; hiered nurses; granskningssamhälle; auditsociety; Christopher Hood; patientsäkerhet; patient security; kontinuitet; continuity; SUS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder en diskussion om huruvida NPM i offentlig verksamhet är gynnande eller missgynnande. Denna uppsats ämnar undersöka om NPM i form av inhyrda sjuksköterskor påverkar vårdkvaliteten. Måttet på vårdkvalitet utgörs i detta fall av Lex Maria anmälningar, och undersökningen har begränsats till Skånes Universitetssjukhus. LÄS MER

 2. 2. En studie om ledarskap inom sjukvården- vad bristfälligt ledarskap kan ha för konsekvenser för misstag inom vården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Rickle; Linnéa Enmark; [2017]
  Nyckelord :Ledarskapsstruktur; sjukvården; Lex Maria; vårdskada; ansvarsfördelning; organisationsstruktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Misstag kan ske på alla arbetsplatser men ett misstag i vården kan innebära skillnaden mellan liv eller död. Vi ville därför undersöka hur misstag, som hämtats från Lex Maria- anmälningar, kan ha orsakats av bristande ledarskapsstrukturer och den svenska sjukvårdens organisationsstruktur. LÄS MER

 3. 3. Det värsta som kan hända : en studie om lex Maria-anmälda felexpedieringar på svenska apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :pharmacy; dispensing error; prescribing error; patient safety; apotek; felexpediering; lex maria; IVO; förskrivarfel; patientsäkerhet; vårdskada;

  Sammanfattning : Det har gjorts forskning kring felexpedieringar på apotek, om deras typer, bakomliggande orsaker och potentiella åtgärder mot dem. En svensk författning, kallad lex Maria, säger att alla händelser som orsakat eller hade kunnat orsaka allvarliga vårdskador skall utredas av vårdgivaren och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhet under interhospitala transporter – Lärdomar från Lex Maria-anmälningar

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristin Lundgren; [2016-09-16]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; interhospitala transporter; anestesisjukvård; läkemedelshantering; medicintekniska produkter; Patient safety; interhospital transports; anesthesia; drug administration; medical devices;

  Sammanfattning : Background: Today there is an increase in National Medical Care in Sweden and the numberof interhospital transports have thus gradually increased. The increased specialization of careand lack of beds means that critically ill patients must be moved between different hospitalsto recieve appropriate treatment. LÄS MER

 5. 5. "Vi räddade en jäkla massa ungar” : en kvalitativ studie om hur chefers ledarskap påverkades av det ökade mottagandet av ensamkommande barn hösten 2015

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Saba Rupia Löfberg; Maria Olsson; [2016]
  Nyckelord :socialtjänst; ledarskap; ledarstil; mottagande; ensamkommande barn; kris; Lex Sarah;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how managerial leadership was influenced by the increased reception of unaccompanied children in autumn 2015; based on six qualitative interviews with managers of the receipt of social services. The interviews were analyzed using a hermeneutic approach where parts of the theory of Resilience and Human service organizations were used for interpretation. LÄS MER