Sökning: "lexical factors"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden lexical factors.

 1. 1. Naïve listeners’ perceptual learning of Chinese tones: The influence of L1 background in prosody and the effect of an auditory-image (AI) training paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Lili Wen; [2019]
  Nyckelord :Tone perception; Tone acquisition; Mandarin 声调感知; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The present perceptual learning study was conducted in an attempt to investigate to which extent naïve listeners’ L1 prosodic background affected their learning performance of a lexical tone language and whether an auditory-image (AI) training paradigm curtailed the online-learning process of lexical tones. Thirty-three Mandarin-naïve Swedish-native listeners (NS listeners) and 33 Mandarin-naïve English-native listeners (NE listeners) participated in a behaviour experiment designed to answer the question of whether native listeners of a pitch accent language (NS listeners) had an advantage over native listeners of a non-tonal non-pitch-accent language (NE listeners) in learning to perceive tones in Mandarin Chinese (MC). LÄS MER

 2. 2. Fonologisk utveckling i det svenska teckenspråket hos hörande andraspråksinlärare : Identifiering av aspekter, tecken och en- och tvåhandstecken

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för teckenspråk

  Författare :Eira Balkstam; [2018]
  Nyckelord :Aspects; L2 learning; modality; Swedish sign language; Andraspråksinlärning; aspekter; modalitet; svenskt teckenspråk;

  Sammanfattning : I den här studien har undersökts hörande andraspråksinlärares fonologiska utveckling med avseende på deras förmåga att identifiera ett teckens aspektstruktur, både partiellt och som hela tecken, samt en- och tvåhandstecken. Deras resultat jämfördes sedan med en kontrollgrupp bestående av döva förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk. LÄS MER

 3. 3. Uppfyller bestämmelsen om kränkande fotografering sitt syfte? - En studie av skyddet för den personliga integriteten med hänsyn till teknisk utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Janson; [2018]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudens ; straffrätt en. criminal law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att granska hur svensk lagstiftning hanterar nya former av integritetskränkningar som följer av den tekniska utvecklingen. Utredningen tar sikte på bestämmelsen BrB 4 kap. 6a§ om kränkande fotografering och undersöker huruvida dess syfte att skydda individers personliga integritet uppfylls. LÄS MER

 4. 4. Peloton versus Pack & Bunch : A study of French lexical borrowing in live English cycling commentary

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Sebastian Fernandez Almlöf; [2017]
  Nyckelord :Loanword; borrowing; lexical borrowing; cycling terminology; commentary;

  Sammanfattning : The sport of cycling is an ever expanding global phenomenon, drawing crowds in their thousands to watch the races unfold. Its community has a distinct vocabulary, with many terms borrowed from several other languages, principally French. LÄS MER

 5. 5. Mitt hjärta är bittert : En lexikal typologisk studie om smaktermer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Martina Staffansson; [2017]
  Nyckelord :Lexikal typologi; polysemi; kolexifikation; metafor; smaktermer;

  Sammanfattning : Smak är en komplex blandning av ett flertal faktorer och är mycket beroende av flera av våra andra sinnen. Studiet av smakers lexikalisering är mer begränsat i jämförelse med studiet av sinnena syn och hörsel och har inte haft en särskilt stor roll inom lexikal typologi hittills. LÄS MER