Sökning: "leys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet leys.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marcus Älmefur; [2020]
  Nyckelord :rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Sammanfattning : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. LÄS MER

 2. 2. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Albin Hidén; [2020]
  Nyckelord :alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Sammanfattning : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. LÄS MER

 3. 3. Whole crop barley silage and grass silage harvested at different stages of maturity : effects on feed intake, selection, digestibility and protein utilization in sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Magnusson; [2017]
  Nyckelord :evaluation; forage; nitrogen; wether;

  Sammanfattning : I Sverige används gräsensilage och helsädesensilage från bland annat korn som vinterfoder i köttproduktion av både nötkreatur och lamm. Korn kan sås som skyddsgröda när vallar skall anläggas och att skörda kornet som helsädsensilage istället för vid tröskmognad får vallen mer ljus samtidigt som det blir vallskörd redan det första året. LÄS MER

 4. 4. Svenska viltarters inverkan på foderproduktion

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Malin Åberg; [2017]
  Nyckelord :viltskador; ; klövvilt; ; vallar; ; spannmålsförluster; ; betestryck; Game damage; ; ungulates; ; leys; ; crop losses; ; grazing pressure;

  Sammanfattning : Abstract Game related crop damage is a complex issue depending on several different factors and the current knowledge of how ungulate and crop damage are linked is scarce. This study aims to view if it is possible to connect ungulate densities of a study area with a new method for estimating grazing pressure and damage. LÄS MER

 5. 5. Kan odlingslandskapets diversitet påverka angreppet av havrebladlus i vårkorn?

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Björn Larsson; [2016]
  Nyckelord :havrebladlus; vårkorn; Västra Götaland; predatorer; biodiversitet; gröddiversitet; Shannons diversitetsindex;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser problematiken med skadegörare i spannmål och vissa möjligheter som finns för att minska trycket av skadegörare genom omgivningsfaktorer som gynnar skadegörarnas naturliga fiender. Frågeställningarna och hypoteserna som avhandlas är: Kan gröddiversitet påverka förekomsten av bladlöss i vårkorn och vilken påverkan har den odlade arealen vall och spannmål för förekomsten av havrebladlöss i vårkorn. LÄS MER