Sökning: "liability criteria"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden liability criteria.

 1. 1. Skadestånd vid offentlig upphandling – särskilt om regelöverträdelsen som ansvarsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Strandborg; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; skadeståndsrätt; upphandlingsrätt; upphandlingsskadestånd; public procurement law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett rekvisit som ska vara uppfyllt för att skadestånd baserat på LOU ska komma i fråga är att det skett en regelöverträdelse, dvs. att en upphandlande myndighet har brutit mot en bestämmelse i LOU. LÄS MER

 2. 2. Ett förstärkt skydd mot grooming? - En analys av ändringarna i 6 kap. 10 a § brottsbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Lövebrant; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; grooming; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kallas även för grooming. Grooming kriminaliserades i Sverige år 2009 och i Storbritannien år 2004. Grooming är ett brott där förövaren, som är en vuxen person, kontaktar och lär känna målsäganden, som är ett barn, för att möjliggöra sexuella över-grepp. LÄS MER

 3. 3. Att svara som gärningsman eller som medverkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Billing; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; gärningsmannabegrepp; utvidgat gärningsmannaskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En viktig utgångspunkt i straffrätten är det individuella ansvaret. Människor begår däremot ofta brott tillsammans. Denna uppsats handlar hur det straffrättsligt bör hanteras när flera personer begår brott gemensamt. LÄS MER

 4. 4. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 5. 5. Skulders behandling i föreställningsramen : En undersökning utifrån ettintressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Hjalmarsson; Gustav Källén; [2017]
  Nyckelord :Conceptual Framework; stakeholder theory; stakeholder model; recognition; IASB; liability definition; revise; Exposure Draft; Föreställningsram; intressentteorin; intressentmodellen; recognition; IASB; skulddefinition; revidering;

  Sammanfattning : År 2011 konsulterade International Accounting Standards Board (IASB) med berördaintressenter och lokala standardsättare angående IASB:s agenda, vilket ledde fram till beslutom revidering av nuvarande föreställningsram. IASB avsåg revidera föreställningsramen medsyfte att uppdatera, förbättra och fylla de luckor som ansågs finnas. LÄS MER