Sökning: "liability to be killed"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden liability to be killed.

 1. 1. Att möjliggöra fysisk skada : En normativ studie av rätten till säkerhet och implikationerna för vapenexport

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonathan Demner; [2020]
  Nyckelord :liability; liability to be killed; right to security; enable harm; ethical; rätten till säkerhet; fysisk skada; etik; moral; etisk analys; skada; vapenexport; krigsmaterielexport; försvarsexport; moraliskt tillåtlig; krigsmateriel; deduktiv individualism; fysisk säkerhet; möjliggöra skada; tankeexperiment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mikorlån; skuldfälla eller framgångssaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Malin Rundstedt; [2013]
  Nyckelord :tillämpad antropologi; Bangladesh; Indien; Grameen Bank; kvinnlig empowerment; mikrolån; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore if and how the situation for women in India and Bangladesh changes through microloans. In this thesis I describe what microloans are about, what empowerment is and how Grameen Bank works. LÄS MER

 3. 3. Psykisk skada på grund av annans personskada - En jämförande studie av det svenska och det engelska rättsläget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Pyrell; [2011]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Psykisk skada; Närstående; Följdskada; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skadestånd ges i svensk rätt till personer som på grund av svarandens vårdslöshet har drabbats av en psykisk skada om skadan kan klassas som en personskada. Hur den psykiska skadan har uppkommit är dock av stor vikt för rätt till ersättning. LÄS MER