Sökning: "life course perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden life course perspective.

 1. 1. Livscykelanalys av slitsmurskonstruktion : En jämförelse av klimatpåverkan mellan en slitsmur och en kombination av spont och platsgjuten betongmur

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jacob Malmström; Erik Nyström; [2019]
  Nyckelord :Retaining wall; Sheet pile; Diaphragm wall; Slurry wall; LCA; Climatic impact; SimaPro; Stödmurar; Spont; Slitsmurar; LCA; Livscykelanalys; Klimatpåverkan; SimaPro;

  Sammanfattning : Västlänken i Göteborg är ett tunnelprojekt för järnväg som skall byggas under centrala Göteborg. Tunneln byggs genom både berg och lera, projektet kommer att använda sig av ett flertal tekniker och konstruktionslösningar. LÄS MER

 2. 2. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Borglund; [2019]
  Nyckelord :natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Sammanfattning : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. LÄS MER

 3. 3. "Det finns ingen värld att leva i där du inte bor" : Levd religions möjligheter och utmaningar i religionskunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karolina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Lived religion; identity; religious identity; religious education; Levd religion; identitet; religiös identitet; religionskunskap;

  Sammanfattning : Religious traditions are something that all of us have learnt about in school, even if we do not have a personal connection to a specific religion. Studies have shown that there is a discrepancy between what we learn about religious traditions and religiosity in school, and how religious people practice their faith in everyday life. LÄS MER

 4. 4. "De jagar egentligen alla hål i sin kropp och själ" : Att avhålla sig från våldsbejakande islamistisk extremism - ett kvalitativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Niclas Floberg; Nina Erixon; [2019]
  Nyckelord :desistance; radicalization; deradicalization; life course theory; disillusionmen; avhållsamhet; radikalisering; avradikalisering; livsloppsteori; disillusionment;

  Sammanfattning : Title: They are searching for the holes in their bodies and souls – desistance from violent Islamic extremism, a qualitative approach.   This essay aims to provide a deeper understanding and insight into why individuals choose to leave violence-promoting Islamist environments. The choice of method has been qualitative. LÄS MER

 5. 5. E-sport – ”Jag ser den som vilken idrott som helst” : En kvalitativ studie om utbildning med E-sportprofil i svensk gymnasieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Milos Bestic; Adam Eriksson Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur E-sportprofiler på svenska gymnasieskolor ser ut i förhållande till vilket lärande som sker genom datorspelande, hur skolorna och utbildningen arbetar med spelproblematik och hur utbildningens utformning ser ut. På vilket sätt involverar lärare spelproblematik i sin undervisning? Vad innebär och innefattar fenomenet E-sport som inriktning i svensk gymnasieskola? Hur talar lärare kring vilket lärande och vilka lärprocesser som sker inom E-sportutbildningen? Metod Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer gjorts med 6 lärare som arbetar på E-sportprofilerade skolor i Sverige. LÄS MER