Sökning: "life cycle cost calculation"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden life cycle cost calculation.

 1. 1. Livscykelanalys och ekonomisk kalkyl av två KL-bjälklag

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Borgenstam; [2020]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom husbyggnad sker en ständig utveckling i form av nya material och innovativa tekniska lösningar. Viljan att minska vårt koldioxidavtryck är påtaglig i världen. Trä är ett miljövänligt råmaterial och skog är en stor resurstillgång vi har i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Praktisk tillämpning av klimatdeklarationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elsa Klinthäll; [2020]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; Boverket; LCA; produktionsuppföljning; klimatkalkyl; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Från och med 2022 ställer Boverket krav på att klimatpåverkan från nyproducerade byggnader ska redovisas uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea. Den s.k klimatdeklarationen utgår från livscyklisk metodik där produktskedet och byggproduktionsskedet omfattas. LÄS MER

 3. 3. Power and Energy Quality Optimization of a Battery Validation Facility : A case study of mapping the power profile of a battery cell testing facility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Wahlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With Northvolt’s aggressive plan to establishEurope’s largest battery factory in northern Sweden, the needto build a pilot plant to demonstrate the possibilities of thecompany was needed. Quality, performance and cycle-life arekey factors customers value particularly high when purchasingbatteries, thus, a need for validating these parameters emerges. LÄS MER

 4. 4. Heating Energy Performance & LCC Analysis on Renovation Proposals of a Multi-Family Apartment Cluster

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Yinxin Liu; Stevson Sonny Widjaja; [2020]
  Nyckelord :Building energy consumption; building renovation; building envelop; heat pump; individual substation; life cycle cost; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study was carried out to assess the energy performance of the buildings in a cluster located in Lund. The buildings were the projects of million homes program, built in the 1960s, and are in great need of renovation. Five retrofit techniques were proposed in the study. LÄS MER

 5. 5. Livscykelkostnadsanalys för två typer av spillvattensystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Victor Månsson; Robin Lexander; [2020]
  Nyckelord :Calculation template; cost comparison; LCC; pumping station; gravity sewer; pressure conduit; water and sewerage system; Beräkningsmall; kostnadsjämförelse; LCC; pumpstation; självfallsledning; tryckledning; vatten- och avloppssystem;

  Sammanfattning : För att klara av den befolkningsökning som sker i städerna projekteras nybyggnadsområden. Innan byggnation av bostäder kan ske måste ett beslut tas om val av spillvattensystem. I nuläget saknas enkla hjälpmedel för att jämföra och göra val baserat på systemens totala kostnader under dess livslängd. LÄS MER