Sökning: "life cycle cost calculation"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden life cycle cost calculation.

 1. 1. Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karl Larson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Värmekällor; Skolbyggnad; Bergvärme; Jordvärme; Pelletspanna; LCC;

  Sammanfattning : A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will be located outside the district heating area. The selected location for the school is also inside a water protection area. LÄS MER

 2. 2. STUDIE AV INITIALA BROKOSTNADER FÖR LCC-ANALYSER

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Therése Mineur; Viktoria Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag används LCC-analyser då slutkostnader för en bro beräknas. I tidiga skeden är den initiala byggkostnaden, som krävs för att göra en LCC, svår att bedöma då endast ett förslag på brons utformning finns som underlag. LÄS MER

 3. 3. Models for Life Cycle Cost Estimation of Spare and Wear Parts for Urban Gondola Lift Systems : A Case Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :András Borhidai; [2019]
  Nyckelord :urban gondola lift; cable car; life cycle cost calculation; spare part; wear part; reserve part;

  Sammanfattning : Urban gondola lift systems are becoming a regular sight rather than a rarity throughout the globe. Authors attribute their increasing popularity to factors such as environmental sustainability, operational reliability and cost efficiency compared to other right-of-way transit solutions. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan prefabricerad och platsgjuten stomme: : Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Josefin Svensson; Rasmus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cast-in-situ; prefabricated structure; cost analysis; LCA; carbon dioxide equivalents and concrete.; Platsgjuten stomme; prefabstomme; kostnadsanalys; LCA; koldioxidekvivalenter och betong.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka skillnader mellan prefabricerad och platsgjuten stomme ur ett miljömässigt samt ett ekonomiskt perspektiv. Detta för att underlätta för olika byggföretag att välja en stomlösning till framtida byggprojekt. LÄS MER

 5. 5. Hur valet av stommaterial påverkar en enplans hallbyggnad med lagerverksamhet : - En parameterstudie avseende en stål- och en träkonstruktion

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Andreas Sandin Landberg; [2019]
  Nyckelord :KL-wood; wooden frame; hallbuilding; climate impact; lifecyclecost; KL-trä; trästomme; hallbyggnad; klimatpåverkan; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : De senaste siffrorna från Boverkets klimatindikatorer visade att byggbranschen, år 2016, stod för ett utsläpp av 21 Mton CO2e (koldioxidekvivalenter). Det motsvarade 18 % av de totala nationella utsläppen. LÄS MER