Sökning: "life-story"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet life-story.

 1. 1. Immigrant entrepreneurship challenges in Sweden. : Their obstacles, strategies, and proposed solutions.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rim Ghaibour; [2021]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Immigrant Entrepreneurship; Obstacles in Sweden; strategies; solutions; Life story.;

  Sammanfattning : The wars in some Middle Eastern countries have played an essential role in increasingthe number of immigrants to Sweden in recent years. Some of these immigrants hadean entrepreneurial background in their home country. As former entrepreneurs, theyhave been seeking for opportunities since their arrival in Sweden in order to open theirown business. LÄS MER

 2. 2. Vargarna från öst : En objektbiografisk studie av kanonerna på Gripsholms slott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olivia Friberg; [2021]
  Nyckelord :object-biography; cannons; Gripsholm; Russia; war trophies; cultural heritage; objektbiografi; kanoner; Gripsholm; Ryssland; krigstroféer; kulturarv;

  Sammanfattning :  This study has aimed to understand Suggan and Galten as its history and story has changed through time. To achieve this a biography perspective are applied. Suggan and Galten is war trophies taken from Russians during the Livonian war (1558-1583) and now presented at Gripsholm castle. LÄS MER

 3. 3. "MANNEN SKA JU KUNNA PRESTERA - INTE BARA UTANFÖR SÄNGEN UTAN I SÄNGEN" : En kvalitativ studie om sexualbrottsdömda mäns syn på maskulinitet, sex och den manliga normen.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Telldén; Nina Gagnert Dalgren; [2021]
  Nyckelord :Sexual offenses; masculinity; gender power order; gender roles; patriarchy;

  Sammanfattning : The purpose of this study, which adapts a critical feminist perspective, has been to examine the views of men convicted of sexual offenses on the issues of masculinity, sex and the male norm. The study was based on a qualitative approach - seven interviews were conducted with men who were incarcerated for sexual offenses. LÄS MER

 4. 4. “Du är välkommen här, precis som du är”: Det räcker inte att bara säga det, bevisa det. : En kvalitativ intervjustudie om nyanländas upplevelser av erkännande under sin skolgång.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Esteban Castro Avelar; Cicci Englund Lindvall; [2021]
  Nyckelord :Recognition; experiences; newly-arrived; moral violation; schooling; Erkännande; upplevelser; nyanlända; moralisk kränkning; skolgång;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka nyanlända elevers upplevelser av erkännande under sin skolgång. Det empiriska materialet för denna studie består av fyra lågt strukturerade livsberättelseintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Människan och den psykiatriska diagnosen - om holistisk vård i ett medicinskt paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Elisabeth Nordström; Lotten Romanus; [2021]
  Nyckelord :Psychiatric diagnoses; DSM; symtoms; person-centered care; holistic care; psykiatrisk diagnostik; symtom; personcentrerad vård; holistisk vård; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste åren har diagnosticering av psykiatriska tillstånd utifrån DSM-manualens symtomkriterier varit föremål för debatt i vilken diagnosernas validitet och nytta har ifrågasatts. Lösningar på detta problem har under de senaste årens erbjudits utifrån flera olika angreppsvinklar, både vetenskapliga och dynamiska, med en gemensam förståelse kring att diagnostisering av psykiatriska tillstånd inte är någon lätt uppgift. LÄS MER