Sökning: "lightly sedated patients"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden lightly sedated patients.

 1. 1. Att vårdas lätt sederad eller vaken under invasiv ventilation : En systematisk litteraturstudie som belyser intensivvårdspatientens upplevelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Edner; Nina Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care; Invasive ventilation; light sedation; conscious; patient; experience; Intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederad; vaken; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning för invasiv ventilation får sedering någon gång under vårdtillfället. Dagens forskning visar att det finns stora fördelar för patienten att vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Dagens sederingspraxis har gått mot att hålla patienten mer vaken. LÄS MER

 2. 2. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad patient i respirator : en fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Selina Labba; Sanna Liljegren; [2017]
  Nyckelord :caring relationship; lightly sedated; awake; mechanical ventilation; experiences; focus group; qualitative; vårdande relation; lättsederad; vaken; respirator; intensivvård; erfarenheter; fokusgrupp; kvalitativ;

  Sammanfattning : Introduktion: I dagens intensivvård hålls patienter som vårdas i respirator mer ytligt sederade. Patienterna blir berövade sitt verbala tal och behandlas i en miljö som kan upplevas som skrämmande. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, att bemöta patientens psykosociala behov på ett bra sätt och etablera en vårdande relation. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att vara lätt sederad vid invasiv ventilation – en systematisk litteraturöversikt : Patients experiences of being lightly sedated during invasive ventilation – a systematic literature review

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johannes Paulsson; Jörgen Larsson; [2016]
  Nyckelord :Intensivvård; kvalitativ innehållsanalys; lätt sedering; mekanisk ventilation; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning:Lätt sedering hos invasivt ventilerade patienter är en ökande trend inom intensivvården. Minskade nivåer av sedering motverkar komplikationer som exempelvis delirium, samt ger patienten möjlighet att aktivt kunna delta i sin omvårdnad. Detta kräver att vårdpersonalen måste vara mer närvarande och aktiv hos patienterna. LÄS MER

 5. 5. Sedering på IVA enligt RASS-skalan : En retrospektiv studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Karolina Hermansson; Michéle Eklinder; [2015]
  Nyckelord :Intensive care; sedation; sedation-scale; sedation assessment; nursing; mechanical ventilation; Richmond Agitation-Sedation Scale; Intensivvård; sedering; sederingsskalor; sederingsutvärdering; omvårdnad; mekanisk ventilation; Richmond Agitation-Sedation Scale;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om frånvaro av sederingsmål påverkar sederingsnivå samt att kartlägga sederingsdjupet, bedömt enligt Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS-skalan) hos intuberade patienter på IVA, Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Bakgrund: Vikten av en adekvat sedering är något som medvetandegjorts de senaste åren och trenden inom intensivvård har gått från användandet av djup sedering med muskelblockad till en mer ytlig sederingsstrategi. LÄS MER