Sökning: "lightly sedated patients"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lightly sedated patients.

 1. 1. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad patient i respirator : en fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Selina Labba; Sanna Liljegren; [2017]
  Nyckelord :caring relationship; lightly sedated; awake; mechanical ventilation; experiences; focus group; qualitative; vårdande relation; lättsederad; vaken; respirator; intensivvård; erfarenheter; fokusgrupp; kvalitativ;

  Sammanfattning : Introduktion: I dagens intensivvård hålls patienter som vårdas i respirator mer ytligt sederade. Patienterna blir berövade sitt verbala tal och behandlas i en miljö som kan upplevas som skrämmande. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, att bemöta patientens psykosociala behov på ett bra sätt och etablera en vårdande relation. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vara lätt sederad vid invasiv ventilation – en systematisk litteraturöversikt : Patients experiences of being lightly sedated during invasive ventilation – a systematic literature review

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johannes Paulsson; Jörgen Larsson; [2016]
  Nyckelord :Intensivvård; kvalitativ innehållsanalys; lätt sedering; mekanisk ventilation; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning:Lätt sedering hos invasivt ventilerade patienter är en ökande trend inom intensivvården. Minskade nivåer av sedering motverkar komplikationer som exempelvis delirium, samt ger patienten möjlighet att aktivt kunna delta i sin omvårdnad. Detta kräver att vårdpersonalen måste vara mer närvarande och aktiv hos patienterna. LÄS MER

 4. 4. Sedering på IVA enligt RASS-skalan : En retrospektiv studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Karolina Hermansson; Michéle Eklinder; [2015]
  Nyckelord :Intensive care; sedation; sedation-scale; sedation assessment; nursing; mechanical ventilation; Richmond Agitation-Sedation Scale; Intensivvård; sedering; sederingsskalor; sederingsutvärdering; omvårdnad; mekanisk ventilation; Richmond Agitation-Sedation Scale;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om frånvaro av sederingsmål påverkar sederingsnivå samt att kartlägga sederingsdjupet, bedömt enligt Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS-skalan) hos intuberade patienter på IVA, Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Bakgrund: Vikten av en adekvat sedering är något som medvetandegjorts de senaste åren och trenden inom intensivvård har gått från användandet av djup sedering med muskelblockad till en mer ytlig sederingsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Vakenhet - en förutsättning för delaktighet : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda lätt sederade patienter i respirator

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Astrid Carlsson; Nicholas Kristiansson; [2015]
  Nyckelord :Light sedation; Mechanical ventilation; Nurses ́ experiences; Intensive care; Communication; Travelbee; Content analysis; intensivvård; sjuksköterskors upplevelser; lätt sedering; innehållsanalys; Joyce Travelbee;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedering av respiratorbehandlade patienter är ofta en nödvändighet för komfort och för att kunna utföra optimal behandling. Trenderna inom sedering har på senaste tid gått från djup till lätt sedering. LÄS MER