Sökning: "likabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet likabehandling.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. Varför stannar kvinnor på mansdominerade arbetsplatser? : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Berndtsson; Felicia Hansen; [2022]
  Nyckelord :Retention; Arbets- och organisationspsykologi; kvinnliga anställda; mansdominerad arbetsplats;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien var att undersöka kvinnors upplevelser av att arbeta på en arbetsplats där de flesta anställda är män. Mer specifikt syftade studien till att undersöka anledningar till att kvinnliga anställda stannar kvar på en mansdominerad arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Ung och kriminell, men även mänsklig och sanktionskänslig - En straffteoretisk analys av huruvida särbehandlingen bör minska för de unga omyndiga lagöverträdarna vid allvarlig brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Rignell; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; påföljdssystemet; straffmätning; påföljdsval; unga lagöverträdare; särbehandling; slopad straffrabatt; ungdomsrabatten; ungdomspåföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a much debated topic. In the Swedish penal system, young offenders aged 15-20 are treated differently in sentencing and the choice of sanction. This means that crimes committed by young people are punshied less severely than if a corresponding crime is committed by someone who has reached the age of 21. LÄS MER

 4. 4. Hur talar Sveriges tre största politiska partier om mänskliga rättigheter?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnea Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Politiska partier; Svensk politik; Mänskliga rättigheter; Liberal internationalism; Medborgarskap; Demokrati; Frihet; Likabehandling; Utrikespolitik.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige står inför ett valår 2022 och partiernas politik kan komma att innehålla formuleringar som kan härledas till de mänskliga rättigheterna. Den här uppsatsen kommer att ta oss tillbaka till förra valåret 2018 och analysera hur Sveriges tre största politiska partier talade om mänskliga rättigheter i sina valmanifest. LÄS MER

 5. 5. Socialt nedbrytande beteende eller symptom på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? - En undersökning av rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” och dess förhållande till rättssäkerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Izel Ilyaz; [2022]
  Nyckelord :Tvångsomhändertagande; LVU; rättssäkerhet; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; adhd; socialt nedbrytande beteende; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Rättssäkerhet har definierats utifrån det formella rättssäkerhetsbegreppet med utgångspunkt i dess krav på förutsebarhet och likabehandling. LÄS MER