Sökning: "likabehandlingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet likabehandlingsplan.

 1. 1. Begränsar förskolans regler barnets rättigheter till delaktighet och inflytande? : En kvalitativ studie som analyserar förskollärarnas erfarenheter och ledarskap i förhållande till olika styrdokument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amina Elridi; Sanjin Dedic; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; mänskliga rättigheter; läroplansteori; pedagogiskt ledarskap; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskollärare hanterar dilemman när barnets rättighet till inflytande och delaktighet hamnar i konflikt med förskolans normer kring regler och villkor. Med fokus på delaktighet och inflytande har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys av tre artiklar utifrån barnkonventionen. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av likabehandlingsplaner : Förskollärares beskrivningar och upplevelser av likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Werle; Ozan Yüsel; [2020]
  Nyckelord :likabehandlingsplaner; policyarbete; förskollärarens upplevelse; förskolan; diskriminering; trakasserier och kränkande behandling;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 5) lyfts det fram att alla barn har ett lika värde och att ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller diskriminering. I förskolans uppdrag ingår det att förskoleverksamheten ska ha en plan mot kränkande behandling och en plan mot diskriminering och trakasserier. LÄS MER

 3. 3. Jag är lite överallt hela tiden En studie om specialpedagogens roll i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Andersson; Petra Christensson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Matilda Andersson och Petra Christensson (2020). “Jag är lite överallt hela tiden”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Skolors likabehandlingsplaner i förhållande till lagstiftning och aktuella myndigheters regler : - en kvantitativ studie om Västra Mälardalens grundskolors likabehandlingsplaner, i deras arbete mot diskriminering, kränknade behandling och trakasserier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Englöv; Nathalie Andersson Markovic; [2020]
  Nyckelord :likabehandling; likabehandlingsplan; kränkande behandling; diskriminering; trakasserier; grundskola;

  Sammanfattning : Diskriminering, kränkande behandling och trakasserier är något som förekommer frekvent i våra skolor idag. Likabehandlingsplanen ska finns där som ett stöd för skolans personal i arbetet med dessa situationer, och det är därför angeläget att granska hur väl planerna är uppbyggda. LÄS MER

 5. 5. Mångfald på olika villkor : En kritisk diskursanalys av mångfald i förskolors likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linnèa Hamade; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; likabehandlingsplan; kritisk diskursanalys; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Denna uppsats har kritiskt granskat mångfald och hur det rekontextualiseras i relation till några likabehandlingsplaner för förskolan. Begreppet mångfald har i flera sammanhang relaterats till ett politiskt projekt vilket kan härröras ur andra beteckningar så som kulturell mångfald, kultur, etnicitet, religion, flerspråkighet eller endast mångfald. LÄS MER