Sökning: "likabehandlingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet likabehandlingsplan.

 1. 1. Begränsar förskolans regler barnets rättigheter till delaktighet och inflytande? : En kvalitativ studie som analyserar förskollärarnas erfarenheter och ledarskap i förhållande till olika styrdokument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amina Elridi; Sanjin Dedic; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; mänskliga rättigheter; läroplansteori; pedagogiskt ledarskap; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskollärare hanterar dilemman när barnets rättighet till inflytande och delaktighet hamnar i konflikt med förskolans normer kring regler och villkor. Med fokus på delaktighet och inflytande har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys av tre artiklar utifrån barnkonventionen. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av likabehandlingsplaner : Förskollärares beskrivningar och upplevelser av likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Werle; Ozan Yüsel; [2020]
  Nyckelord :likabehandlingsplaner; policyarbete; förskollärarens upplevelse; förskolan; diskriminering; trakasserier och kränkande behandling;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 5) lyfts det fram att alla barn har ett lika värde och att ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller diskriminering. I förskolans uppdrag ingår det att förskoleverksamheten ska ha en plan mot kränkande behandling och en plan mot diskriminering och trakasserier. LÄS MER

 3. 3. Likabehandlingsplan - En chimär om allas lika värde : En kvalitativ studie om normkritiskt arbete på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Victor Olander; Åsa Sörman; [2020]
  Nyckelord :Norm critique; norms; gender; gender identity; discrimination; equal treatment; leisure center; Normkritik; normer; genus; könsidentitet; diskriminering; likabehandling; fritidshem;

  Sammanfattning : Norms are like the unwritten rules and a powerful signification when it comes to how people relate to each other.  In this research we will describe how teachers in leisure centers relate to the norms and a norm-critical statement. The purpose is to find out what the teachers thoughts are on implementing a norm-critical approach. LÄS MER

 4. 4. Skolors likabehandlingsplaner i förhållande till lagstiftning och aktuella myndigheters regler : - en kvantitativ studie om Västra Mälardalens grundskolors likabehandlingsplaner, i deras arbete mot diskriminering, kränknade behandling och trakasserier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Englöv; Nathalie Andersson Markovic; [2020]
  Nyckelord :likabehandling; likabehandlingsplan; kränkande behandling; diskriminering; trakasserier; grundskola;

  Sammanfattning : Diskriminering, kränkande behandling och trakasserier är något som förekommer frekvent i våra skolor idag. Likabehandlingsplanen ska finns där som ett stöd för skolans personal i arbetet med dessa situationer, och det är därför angeläget att granska hur väl planerna är uppbyggda. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans syn på betydelsen av sex- och samlevnadsundervisning och hur den kan förbättras : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Karlsson; Pernilla Saari; [2020]
  Nyckelord :Sex and cohabitation education; sexuality; sexual health; school nurse; Sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; sexuell hälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvalitén i dagens sex- och samlevnadsundervisning har brister ochforskning visar att elever i allt större utsträckning hämtar kunskap och informationkring ämnet ifrån internet där pornografi dominerar. Det syns en ökad ohälsa kringelevens sexualitet varför kunskap om undervisningens betydelse ochförbättringsområden är av intresse. LÄS MER