Sökning: "likheter mellan en chef och en ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden likheter mellan en chef och en ledare.

 1. 1. Vad förväntas av ledare? En studie av hur medarbetares och chefers uppfattning förhåller sig till varandra.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Forsman Semb; Lidija Fridvad; [2020]
  Nyckelord :leadership; employees; expectations; leadership behaviour; semantic differential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify the manager’s and employees’ perception of leadership, and how they compare to each other. The thesis applied a quantitative research approach where a survey based on a semantic differential scale was used. Fortyfive people participated, employees from four different teams and their respective manager. LÄS MER

 2. 2. Nej, jag vill inte bli chef! : En studie om hur kvinnor och män ser på sig själva som ledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Axeland; Alicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Organization; Leadership; Women leadership; Role congruity theory; Gender stereotypes; Implicit leadership; Organisation; Ledarskap; Kvinnligt ledarskap; Role congruity theory; Implicit leadership; Könsstereotyper;

  Sammanfattning : Män besitter de flesta ledarskapsrollerna och har gjort det sedan länge. På grund av att så mycket som 96% av de högst avlönade ledarrollerna tillhört män inom de flesta sektorer har också ledarskap främst betraktats som ett manligt yrke (Eagly & Karau, 2002:573). LÄS MER

 3. 3. Coach, chef eller ledare? : Skiljer sig ledarskapet åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jacob Polsten; Jonathan Svärd; Jonas Ekelund Lukk; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; näringsliv; idrott; the full range of leadership; the self determination theory;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats har varit att öka vår förståelse för om, och i så fall hur, ledarskap skiljer sig åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv med fokus på ledare och spelare/medarbetare. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer, där både ledare och spelare/medarbetare från båda organisationer intervjuats. LÄS MER

 4. 4. ”Det ska vara en chef, inte en mespropp!” : En kvalitativ studie om två olika generationers uppfattningar av motiverande ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Kinnander; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; generation; motivation; delaktighet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Arbetstagares närmsta chef har en specifik roll som innebär att leda och fördela arbetet men även att vara en förebild och ansvara för vilket klimat som finns inom arbetsgruppen. På arbetsmarknaden återfinns människor från olika generationer, dessa tenderar att uppleva och förstå världen på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Delat ansvar : Om synen på ledning och ledarskap i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Strindberg; [2015]
  Nyckelord :Ledarskap; Svenska kyrkan; Kyrkoherde; Kyrkoråd; Intervju; Teologisk kunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar synen på ledarskap på olika nivåer i Svenska kyrkan, i detta fall stift och församling, i syfte att undersöka vilka skillnader och likheter som finns i kyrkoherdens, kyrkorådets och stiftets syn på vilka egenskaper och förmågor som krävs för att kyrkoherden ska vara väl rustad för sin tjänst. Stiftet är den regionala nivån, det område som styrs av en biskop, geografiskt ofta med samma omfattning som ett eller två län. LÄS MER