Sökning: "likheter mellan jazz och pop"

Hittade 1 uppsats innehållade orden likheter mellan jazz och pop.

  1. 1. Livet på planeten sväng : En studie om hur folkmusiker och afromusiker kan uppleva sväng

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

    Författare :Petrus Johansson; [2010]
    Nyckelord :Groove; Swedish folkmusic; Afro-music; Rythm.; Sväng; Svensk folkmusik; Afromusik; Rytm.;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan afromusiker och folkmusiker beträffande hur de behandlar begreppet sväng. För att besvara syftet användes fyra forskningsfrågor;Hur skapas sväng? Vad fokuserar musiker på i skapandet av sväng? Finns det skillnader mellan afromusikerns och folkmusikerns uppfattning om sväng? Och i så fall hur skiljer sig uppfattningarna åt? Undersökningen gjordes genom intervjuer av sex musiker; tre afromusiker och tre folkmusiker. LÄS MER