Sökning: "likheter och skillnader mellan 70-talet och idag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden likheter och skillnader mellan 70-talet och idag.

 1. 1. ”Det är hög tid att börja svina” : En komparativ analys av den kvinnliga grotesken i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lova Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Thorvall; Montelius; Oscar Levertins vänner; Det mest förbjudna; den kvinnliga grotesken; grotesk; kropp; skrattkultur; kvinnlighet; sexualitet; queer; skratt; spektakel;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks likheter och skillnader mellan huvudkaraktärerna i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015) utifrån figurationen av den kvinnliga grotesken. Den kvinnliga grotesken är hon som gör ett spektakel av sig själv och omkullkastar hierarkierna genom att inte bete sig enligt den normativa kvinnorollen – hon är en emancipatorisk figuration som har möjlighet att trotsa rådande maktordningar. LÄS MER

 2. 2. Att göra skillnad : Nya kunskaper och förändrade tankemönster hos barnskötare under utbildning till lärare i förskola/förskoleklass

  Magister-uppsats, Institutionen för pedagogik

  Författare :Birgitta Söderlund Wijk; [2006]
  Nyckelord :barnskötare; förskollärare; kompetens; kunskap; kvalitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva vilka nya kunskaper och tankemönster barnskötare under utbildning till lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass uppfattar att de utvecklar under studietiden och hur dessa förskjutningar tar sig uttryck. Jag har också undersökt om barnskötarnas uppfattningar om likheter/skillnader mellan förskolans båda yrkeskategorier, barnskötare och förskollärare, förändras under utbildningstiden och i vilka termer detta beskrivs. LÄS MER