Sökning: "likheter och skillnader mellan den svenska och engelska skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden likheter och skillnader mellan den svenska och engelska skolan.

 1. 1. Skolprestationer och Uppväxtvillkor i Sverige och Thailand : En Comparative Study Through the Lens of Maslow's Hierarchy of Needs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mikael Falk; [2019]
  Nyckelord :Maslow; Uppväxt; Betyg; Sverige; Thailand; Fysiska behov; Trygghet; Gemenskap; Uppskattning; Självförverkligande;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes om det finns sammanband mellan studieresultat och uppväxtvillkor i två länder med olika kulturer. Uppväxtvillkoren representerades av Maslows behovstrappa som genom fem olika kategorier förklarar mänskliga behov. LÄS MER

 2. 2. Det otydliga religionsläraruppdraget : -   En systematisk litteraturstudie om den svenska skolans religionskunskap

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Johansson; Michaela Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Religionslärare; religionsdidaktiska utmaningar; F-3 lärare; religionskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning analysera vilka didaktiska utmaningar religionslärare ställs inför i samband med stora läroplansförändringar, samt de skoldebatter som ligger till grund för dessa. Dessutom jämförs den svenska och den engelska modellen för religionsundervisning med målet att se om religionslärare i England och Sverige ställs inför samma utmaningar, eller om dessa skiljer sig åt, eftersom att den samtida religionsundervisningen är icke-konfessionell i båda länderna. LÄS MER

 3. 3. Speciallärare och förstelärare - yrkesroll, uppdrag, vetenskap och framgångsrik undervisning Special Needs Education Teachers and Lead Teachers - Profession, assignment, science and successful teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Tonning; [2015]
  Nyckelord :Speciallärare; Förstelärare; Framgångsrik undervisning; Forskning och beprövad erfarenhet; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Pernilla Tonning (2015). Speciallärare och förstelärare – yrkesroll, uppdrag, vetenskap och framgångsrik undervisning (Special Needs Education Teachers and Lead Teachers – profession, assignment, science and successful teaching). LÄS MER

 4. 4. Engelskinlärning i förskolan och grundskolans tidiga år : En kvalitativ studie om lärarnas uppfattningar om tidig engelskinlärning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helené Bard; [2014]
  Nyckelord :Tidig engelskinlärning; Grundskola; Engelska; Andraspråksinlärning; Språkutveckling; Tidig engelskinlärning; EFS- klassrum; Lärarutbildning; Mångkulturell skola;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka lärarnas uppfattning om betydelsen av tidig engelskinlärning i förskola och skola. Lärarnas utmaningar med att ta vara på de ungas kontakt med engelska via fritiden och bygga på denna i undervisningen. Vidare lärarnas utmaningar med flerspråkiga elever. LÄS MER

 5. 5. Lärare om autentiskt material i språkundervisning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ingrid Liljekvist; [2007]
  Nyckelord :autentiskt material; språkundervisning; attitydund;

  Sammanfattning : SammanfattningVi ville ta reda på hur yrkesverksamma språklärare ställer sig till att arbeta med autentiskt material. I denattitydundersökning som vi genomförde bland lärare som arbetar med autentiskt material i språkundervisningutgick vi ifrån följande frågeställningar: Hur motiverar språklärare sitt användande av autentiskt material iundervisningen? Ser lärarna några nackdelar eller svårigheter med autentiskt material i språkundervisningen?Hur ser lärarna på arbetet med autentiskt material i relation till styrdokumenten?Vi intervjuade fem gymnasielärare och två högstadielärare, som undervisar i svenska som andraspråk, engelskaoch spanska. LÄS MER