Sökning: "likheter och skillnader mellan irland och sverige"

Hittade 1 uppsats innehållade orden likheter och skillnader mellan irland och sverige.

  1. 1. Abort i Sverige och Irland – En jämförelse mellan nationella regler samt en problematisering utifrån Europakonventionen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Julia Hellström; [2013]
    Nyckelord :European Convention on Human Rights; EKMR; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Europakonventionen; Ireland; Irland; Sweden; Sverige; abortion; abort; comparative law; komparativ rätt; public international law; Folkrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks aborträtten i Sverige och Irland samt innebörden av artiklarna 2, 3, 8, 9 och 10 i Europakonventionen i förhållande till aborter. Syftet är att belysa övergripande likheter och skillnader mellan de svenska och de irländska reglerna och att diskutera hur de nationella reglerna kan förändras, för att stärka olika rättigheter och bättre harmoniera med Europakonventionen. LÄS MER