Sökning: "likheter och skillnader mellan privat och offentlig ledarskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden likheter och skillnader mellan privat och offentlig ledarskap.

 1. 1. Mellanchefers behov av kompetensutveckling : En kvalitativ studie om vilka behov mellanchefer upplever att de behöver kompetensutvecklas inom i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Adrian Atterwall; Beuthan Amanda; [2018]
  Nyckelord :mellanchefer; kompetensutveckling; behov; privat; offentlig; sektor; ledarskap; det individuella ledarskapet;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling har blivit ett viktigt verktyg för dagens organisationer, både för verksamhetens framgång och för medarbetarens prestation. Rollen som mellanchef har fått en större betydelse och har blivit allt mer komplex och central i en organisation. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapsstilar : En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Yohan Blomquist; Emel Savas; Michaela Spång; [2011]
  Nyckelord :Ledarskap; Privat sektor; Offentlig sektor; Ledarskapsstil; Beteendeprofil;

  Sammanfattning : Denna rapport fokuserar på vilka skillnader och likheter det finns mellan ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Rapporten använder sig av ett statistiskt underlag som tagits fram med hjälp av beteendeprofileringsverktyget Interpersonal Dynamics Inventory (IDI). LÄS MER

 3. 3. Drömchefen - En jämförande studie av föreställningar om det goda ledarskapet i den ideella, privata och offentliga sektorn ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Karlsson; Maria Bergström; Jennifer Lönn; Margareta Strömbom; [2010]
  Nyckelord :efterföljare; chefer; medarbetare; ledaregenskaper; motivation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Målet med vår studie var att undersöka likheter och skillnader mellan offentliga, privata och ideella organisationer vad det gäller medarbetarnas föreställningar om det goda ledarskapet. En kvalitativ metod användes med genomförandet av semistrukturerade intervjuer med 12 medarbetare från organisationer i offentlig, privat och ideell sektor. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Lena Jadekrantz; Charlotta Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Organisation; Ledarskap; Människosyn; Motivation; Coaching;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektorFörfattare: Charlotta Nilsson och Lena JadekrantzHandledare: Feresteh AhmadiExaminator: Peter ÖbergTyp av arbete: Kvalitativ C-uppsats i SociologiPeriod: VT 2008Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att se om ett coachande förhållningssätt kan påverka den enskilde individens och arbetsgruppens motivation, effektivitet och produktivitet. Utöver detta syftar studien till att studera om ledaren är medveten om hur dennes val av beteende kan påverka nivån på medarbetares motivation, effektivitet och produktivitet samt om det finns skillnader och likheter mellan offentlig och privat sektor. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarfokus i den ekonomiska styrningen : en jämförelse mellan privata och offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Charlotte Nathan; Ulrica Eriksson; [2006]
  Nyckelord :företagsekonomi; styrning; personal; medarbetare; privat; offentlig; organisation;

  Sammanfattning : Ekonomisk styrning är ett av de centrala begreppen inom företagsekonomin. Styrning handlar om att påverka beteendet i en organisation i den riktning som de styrande önskar. Styrningen påverkas bland annat av organisationens struktur, kultur, ägandeform, mål och syfte. Styreffekten beror ytterst på människorna i organisationen. LÄS MER