Sökning: "likheter och skillnader mellan svenska arabiska"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden likheter och skillnader mellan svenska arabiska.

 1. 1. Moderskap och uppfostran - En kvalitativ studie om mammornas barnuppfostran från tre olika etniska perspektiv, det kurdiska, arabiska och etniskt svenska.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Semira Hussain; [2014-01-03]
  Nyckelord :Moderskap; Socialisation; Kultur; Etnicitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att få ökad kunskap om relationen mellan etnicitet, moderskap och uppfostran. Frågeställningarna var: Vilken är mammornas bild av den ideala modern? Vad uppfattar mammor påverkar dem i deras mammaroll? Vilken betydelse ges etnicitet i relation till moderskap och barnuppfostran? Vad har mammorna gemensamt och vad skiljer dem åt?Studien baserades på fyra fokusgrupper med mammor från tre olika etniska bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Språkliga markörer för logiska samband i text En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marianne Wind; [2012-10-10]
  Nyckelord :textlingvistik; textbindning; satskonnektion; elevtexter; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Hans LandqvistExaminator: Rakel Johnson.... LÄS MER

 3. 3. ”Man vill ju ha all hjälp man kan få…” En jämförelse mellan svenska och svensk-arabiska föräldrars syn på logopedisk intervention

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sara Brandt; Erika Ljung; [2007]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en del i ett större projekt där arabisktalande och svensktalande föräldrar till barn med språkstörning som fortsatt respektive avbrutit logopedisk intervention intervjuas. Uppsatsen är en jämförande studie mellan svenska och svensk-arabiska föräldrar till barn med språkstörning som haft logopedkontakt i Malmö. LÄS MER