Sökning: "likvärdig förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden likvärdig förskola.

 1. 1. En förskola för alla En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av inkludering och inkluderande arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lindh; Emma Mossberg; Felicia Fogelström; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; uppfattningar; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar av inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Förskolan är en plats för alla barn oavsett förutsättningar och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska präglas av alla barnens lika rätt till inflytande och delaktighet. LÄS MER

 2. 2. VILLKOREN FÖR ANVÄNDANDET AV TECKEN SOM STÖD I FÖRSKOLAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2023]
  Nyckelord :förskola; tecken som stöd; utbildningsmöjligheter; villkor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att utveckla kunskap om villkoren för användandet av tecken som stöd inom förskolan. Fokus i frågeställningarna låg på hur tecken som stöd användes i verksamheten, hur personalen utbildades, vilket material som användes, om personalen såg några svårigheter och hinder i arbetet samt om det fanns några skillnader i villkoren beroende på förskolornas storlek eller var de låg belägna. LÄS MER

 3. 3. En förskola för alla : En kvalitativ studie om inkludering i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Engstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolverket (2021b) skriver att förskolan ska vara likvärdig för alla. För att kunna uppfylla detta krävs utbildad personal och resurser utifrån barnens behov. Resultatet i min studie visar att samtliga respondenter anser att förskolorna har brister i att anpassa verksamheten så att alla får samma utbildning. LÄS MER

 4. 4. Vad är likvärdighet? : En studie om det likvärdiga arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jennifer Madsen Söderberg; Zofia Westman; [2023]
  Nyckelord :Förutsättningar; likvärdig; styrdokument; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Likvärdighet är ett ord som används frekvent i förskolekontext samt i våra styrdokument som all verksam förskolepersonal är skyldiga att följa. Trots detta viktiga ord och tydliga definition är det svårt att se innanför ramen av likvärdighet och vad det faktiskt är och hur man ska arbeta för en likvärdig undervisning på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig utbildning i förskolan för barn med synnedsättning eller blindhet : Förskolans arbete med delaktighet, socialt samspel och lek

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Larsson; [2023]
  Nyckelord :Synnedsättning; blindhet; förskola; delaktighet; socialt samspel;

  Sammanfattning : I förskolan är delaktighet, socialt samspel och lek centrala, samtidigt som det för barn med synnedsättning eller blindhet kan vara en utmaning. Personalen har oftast ingen tidigare erfarenhet av barn med synnedsättning eller blindhet, vilket gör att de vanligtvis har en låg kompetens kring att arbeta med dessa barn. LÄS MER