Sökning: "likvärdig förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden likvärdig förskola.

 1. 1. Barnet, bilderna och den alternativa kommunikationen : En diskursanalys av språkstödjande material i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Persson; [2021]
  Nyckelord :Barns rättigheter; språk; kommunikation; AKK; likvärdig förskola; Michel Foucault; diskurs; makt; inneslutning; uteslutning;

  Sammanfattning : Alla barn har inte de förutsättningar som krävs för ett talat språk, vilket gör att alternativa kommunikationssätt krävs för att barnet ska möjliggöras ett redskap och en språklig form för att uttrycka sin mening. Forskning visar att det finns ett stort intresse för att hitta alternativa kommunikationssätt genom språkstödjande material för barn men att fokuset tycks hamna på teknologin och att undervisa om materialet istället för att använda det i kommunikativt syfte. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt kvalitetsarbete - Ett verktyg för en likvärdig förskola? : En kvalitativ studie om hur systematiskt kvalitetsarbete kan användas som verktyg i sträva mot en likvärdig förskola, ur förskollärare och rektorers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andersson Susanna; Hanne Pettersson; [2021]
  Nyckelord :systematic quality work; equality; preschool education; children s right; understanding concepts;

  Sammanfattning : This study sheds light on preschool teacher’s and principal’s view and practice of how systematic quality work affects the equality in preschools. In January 2020, the convention on the rights of a child became part of Swedish law, which strengthened children’s rights in the Swedish society and childcare. LÄS MER

 3. 3. Genus i förskolan - : Förskollärares uppfattningar om genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Bergsten; Josefine Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Genus; förskola; kön; normer; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolans utbildning ska vara likvärdig och därav ligger det till fördel att undersöka att alla barn får samma förutsättningar, oavsett könsidentitet. Från tidigare undersökningar har det visats att barn blir behandlad olika utifrån könstillhörighet trots att styrdokument (Skolverket, 2018) framhåller vikten av likvärdig utbildning, samt hur diskriminering ska aktivt motverkas. LÄS MER

 4. 4. Barns behov före ekonomi i balans : Tvåfallsstudie om kommunal resursfördelning till förskola och grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Dragica Pekic Eriksson; Susanne Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Dilemman; likvärdighet; resursfördelning i förskola och grundskola; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur tjänstemän, rektorer och specialpedagoger, beskriver och/eller motiverar fördelningen av resurser till förskolor och grundskolor i respektive kommun De tre teoretiska ramverken, ramfaktorteori, systemteori och dilemmaperspektiv, har valts utifrån studiens fokus som belyser styrning samt dilemman på olika nivåer i skolsystemet. Studiens resultat har presenterats utifrån fem kategorier, i två fall. LÄS MER

 5. 5. Rektorers tolkning av uppdraget att skapa en likvärdig förskola för alla barn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Pernilla Skoglund; Sofie Lindblom; [2021]
  Nyckelord :ansvar; förskola; förskollärare; likvärdighet; rektor; styrdokument och utbildning;

  Sammanfattning : I studien undersöks rektorers uppdrag kring att nå upp till en likvärdig förskola för alla barn, utifrån riktlinjerna i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Studiens syfte är att undersöka hur rektorer tolkar innebörden av en likvärdig förskola samt hur de skapar förutsättningar för förskollärare att nå sitt uppdrag om en likvärdig förskola för alla barn. LÄS MER