Sökning: "likvärdig skola"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden likvärdig skola.

 1. 1. Inkluderingsprocessen av nyanlända elever i teori och praktik - en forskningsstudie om mötet mellan nyanlända elever och den svenska skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sanna Olofsson Knutsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; integrering; exkludering; likvärdig skola; svårigheter; möjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se hur inkluderingsprocessen i teori och praktik överensstämmer och hur lärare och elever beskriver sina upplevelser av mötet med varandra. Undersökningen är utförd med en kvalitativ metod och en socialkonstruktivistiskt samt nyinstitutionell teori. LÄS MER

 2. 2. Teknikämnet i grundskolan : en studie av Problemrepresentationer i teknikämnet reflekterat mot ett bildningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Peder Strömqvist; [2021]
  Nyckelord :Bacchi; bildning; innehållsanalys; kategorial bildning; Klafki; kursplan; problemrepresentation; teknikämnet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Teknikämnet är ett ungt ämne som söker sin roll i skolan och följsamhet till det teknikintensiva samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur teknikämnet i grundskolans senare årskurser motiveras och konstrueras i kursplanen. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av nyanlända elever i svensk skola : en kvalitativ studie med fokus på lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonas Hammarström; Jakob Ilboga Östberg; [2021]
  Nyckelord :inkludering; integrerning; exkludering; segregering; nyanlända elever; förberedelseklass;

  Sammanfattning : Hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i skolan bör ske har länge varit ett omdebatterat ämne. Undervisning genom förberedelseklasser och direktplacering i ordinarie klass är två modeller för hur undervisningen av nyanlända elever brukar ske i de svenska grundskolorna. LÄS MER

 4. 4. Den utopiska visionen och realiteten: En skola för alla : En komparativ läromedelsanalys utifrån ett likvärdighetsperspektiv i gymnasieskolans läromedel i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Angelica Karlsen; Julia Hillgren; [2021]
  Nyckelord :En skola för alla; Den proximala utvecklingszonen; The beautiful risk of education; differentiering; likvärdig undervisning; studieförberedande program; yrkesförberedande program; gymnasieskola; innehållsanalys; styrdokument;

  Sammanfattning : Undersökningen grundar sig på fyra olika läromedel som riktar sig mot kursen Svenska 1 på gymnasial nivå. Två av de analyserade läromedlen riktar sig specifikt mot yrkesprogram, vilka är Kontext: svenska 1 för restaurang- och livsmedelsprogrammet (Hedencrona & Smed-Gerdin 2013) och Kontext: svenska 1 för vård- och omsorgsprogrammet (Hedencrona & Smed-Gerdin 2014). LÄS MER

 5. 5. Överlämning från grundskola till gymnasieskola : -En analys av kommuners organisering av överlämningsprocessen vid byte av skolform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Melinda Blombäck; Cecilia Asplid; [2021]
  Nyckelord :Överlämning; likvärdig övergång; särskilt stöd; elevdokumentation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : När en elev övergår från en skolform till en annan skolform ska den avlämnade skolenheten skyndsamt överlämna den dokumentation som underlättar och gynnar elevens fortsatta lärande. Övergången från grundskolan till gymnasieskolan är komplex som visar på behov avsamarbete, tydliga rutiner och en innehållsrik dokumentation. LÄS MER