Sökning: "likvärdig teknikundervisning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden likvärdig teknikundervisning.

 1. 1. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Teknikämnet ur lärares perspektiv : att nå en likvärdig utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Ericsson; Erika Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Grundskola årskurs 4-6; Teknikämnet; Likvärdig utbildning; Holistiskt lärande; Pragmatism;

  Sammanfattning : I dagens samhälle efterfrågas teknisk kunskap, trots det brister teknikämnet på flera av Sveriges skolor. Med bakgrund i en av Skolinspektionens granskningar har vi därför valt att undersöka hur behöriga tekniklärare i årskurs 4-6 upplever teknikämnet, i syfte att genom ett holistiskt lärande nå en likvärdig utbildning. LÄS MER

 3. 3. Teknik i förskolan : En studie om pedagogers uppfattningar och arbetssätt med teknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karolina Wedin; Matilda Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Teknik i förskolan; kvalitativa intervjuer; attityder; enkäter; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka pedagogers uppfattning om teknik och hur de arbetar med både analog och digital teknik i verksamheten. Samt hur deras syn och förhållande till teknik påverkar hur de undervisar i teknik och vad eventuella skillnader kan bero på. LÄS MER

 4. 4. Teknik i årskurs 1-3. Varför och hur? : Hur lärare upplever ämnet teknik utifrån styrdokument, resurser och elevers förmodade upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ece Celikkaya; Carin Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Teknikundervisning; årskurs 1-3; styrdokument;

  Sammanfattning : Inledning:Avsikten med studien är att ta reda på hur lärare uppfattar styrdokumenten och avsaknad av kunskapskrav i ämnet teknik för årskurs 1-3. Vi vill undersöka hur lärarna tror att eleverna upplever lektionerna, både innehållsmässigt och ur genusperspektiv, samt hur lärares kompetens, tillgång till material, tid och lokal påverkar undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Vilken plats har Tekniken i undervisningen? : En enkätstudie av 21 kommunala skolor i årskurserna 4-6.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ann-Christine Fahlström; Maria Johansson; [2007]
  Nyckelord :Teknik; teknikämne; teknikundervisning; fortbildning; styrdokument; strävansmål; uppnåendemål;

  Sammanfattning : Vi har förvånats över att inte ha stött på ämnet Teknik under vår verksamhetsförlagda utbildning. För att undersöka om detta är en tillfällighet eller om teknikämnet har en undanskymd plats i undervisningen beslutade vi oss för att göra en enkätstudie bland teknikansvariga lärare i ett utvalt område. LÄS MER