Sökning: "likvärdig utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 503 uppsatser innehållade orden likvärdig utbildning.

 1. 1. HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desiree Arksund; [2022-02-17]
  Nyckelord :likvärdig; utbildning; undervisning; rektorer; livsvärld; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. LÄS MER

 2. 2. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 3. 3. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 4. 4. Barn i behov av särskilt stöd : En studie om förskollärares erfarenheter av att skapa eninkluderande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Gyllenskepp; Linnéa Palmu; [2022]
  Nyckelord :Children with special needs; exclusion; inclusion; special education; preschool; preschool teachers experiences; Barn i behov av särskilt stöd; erfarenheter; exkludering; förskola; förskollärares specialpedagogik; inkludering;

  Sammanfattning : I den svenska förskolan har alla barn rätt till en likvärdig utbildning och att få sina behov tillgodosedda. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har av barn i behov av särkilt stöd och för hur de arbetar för att inte exkludera dessa barn. LÄS MER

 5. 5. Högläsning och läsförståelse : Hur högläsning påverkar läsförståelse enligt några lärare i grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Karin Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Read-aloud; reading comprehension; reading aloud in teaching; grades 1-3; primary school; Högläsning; läsförståelse; högläsning i undervisning; årskurs1-3; grundskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad högläsning kan ha för betydelse för elevers läsförståelse enligt några lärare i grundskolans tidigare år samt ta reda på hur lärarna arbetar med högläsning i sin undervisning. I Studien intervjuas sju lärare som alla undervisar i svenska och undervisar i årskurs 1–3. LÄS MER