Sökning: "likvärdig"

Visar resultat 1 - 5 av 1703 uppsatser innehållade ordet likvärdig.

 1. 1. Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Angelova Lund; Katrin Sharifi Daramadi Sikström; [2024-02-21]
  Nyckelord :Likvärdighet; Fritidshem; Kommunalisering; Socioekonomiska förutsättningar; Miljö; Bakgrund;

  Sammanfattning : I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. LÄS MER

 2. 2. "Åhh fröken kan vi inte ha drama igen" eller elevers upplevelse av att arbeta me drama som komplement i svenskundervisnigen. : En interventionsstudie i grundskolaans årskurs två.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sara Nilsson; [2024]
  Nyckelord :drama; multimodalitet; undervisning; lågstadiet; estetiska verktyg; sociokulturellt perspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : PISA-resultatet (2022) visar på vikten av att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, där skolan förväntas bidra till en likvärdig utbildning för alla elever oberoende deras olika förutsättningar. Tidigare forskning har visat att multimodala arbetssätt kan bidra till ökad läs- och skrivinlärning bland elever i de lägre årskurserna. LÄS MER

 3. 3. “Vadå jag är jättebra bra på att orientera, jag ska ha ett A” - : En studie om likvärdig bedömning inom ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robert Matevski; [2024]
  Nyckelord :betyg; bedömning; lärande; idrott;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks idrottslärares problematik att kunna bedöma likvärdigt inom ämnet idrott och hälsa. Detta har medfört att betyg inte sätts konsekvent och likvärdigt. En kvalitativ undersökning har gjorts bestående av intervjuer med ett antal idrottslärare, till hur dem förhåller sig till likvärdig bedömning. LÄS MER

 4. 4. Prövning i idrott och hälsa 1 : Diskrepans bidrar till underminering av rättvis och likvärdig bedömning.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michael Österman; [2024]
  Nyckelord :Assessment; equitable assessment; equivalent; examination; fair; grading; PE; Physical Education; physical education and health.; Bedömning; betyg; betygsättning; idrott och hälsa; likvärdigt; prövning; rättvist.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prövningar i idrott och hälsa tycks ha ökat de senaste åren och att utforma en prövning i idrott och hälsa som ger förutsättningar att sätta ett rättvist, likvärdigt och rättssäkert betyg kan upplevas som en utmaning. Inte minst då det finns en avsaknad av såväl forskning på området som vägledande riktlinjer att förhålla sig till. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om svårigheter, möjligheter och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Josephine Forsten Hellsten; Nathalie Gylderud; [2024]
  Nyckelord :Children with special needs; Diversification; Equivalence; Preschool teacher; Special support; Barn med särskilda behov; Differentiering; Förskollärare; Likvärdighet; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt till en likvärdig förskola, ibland föreligger dock särskilda behov vilket kan kräva särskilt stöd. Tidigare forskning visar att barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som är mångfacetterat vilket gör att även stödet blir svårt att definiera. LÄS MER