Sökning: "likvärdiga betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden likvärdiga betyg.

 1. 1. Svenska som andraspråk och svenska på gymnasienivå, strävar ämnena mot samma mål? En komparativ diskursanalys av ämnesplanerna och de nationella proven

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helen Johansson; [2018-06-15]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; nationellt prov; betyg; ämnesplaner; kursplaner; diskursanalys; gymnasienivå; språk; makt;

  Sammanfattning : Ämnet svenska som andraspråk har en relativt kort och turbulent historia sett till hur ämnesplanen ska utformas. Det har under åren pågått en diskussion om ämnenas relation till varandra och om ämnet svenska som andraspråk ska ses som eget ämne eller som ett komplement till ämnet svenska. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och betygsättning i ämnet samhällskunskap i årskurs 6 : En fråga om yrkeserfarenhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erdin Durdevic; Goran Pastorkovic; [2018]
  Nyckelord :betyg; betygssättning; bedömning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : År 1995 infördes det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i Sverige. Betygssystemet reviderades 2011, då en ny betygsskala infördes. I och med revideringen återinfördes betyg i årskurs 6, vilket var en indikation på en mer resultatfokuserad skola. LÄS MER

 3. 3. (O)lika för alla : En undersökning om likvärdigheten i bedömningen av det nationella provets skriftliga del i engelska 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Lagerstedt; [2017]
  Nyckelord :Engelska; likvärdighet; validitet och reliabilitet; nationella prov; formativ och summativ bedömning; bedömning för lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ur ett likvärdighetsperspektiv undersöka den summativa bedömningen av det nationella provets skriftliga delprov i engelska 6. Fem lärare med olika lång erfarenhet av undervisning och bedömning i engelska har fått ge ett betyg på samma fem elevtexter. LÄS MER

 4. 4. Likvärdig bedömning av nationella prov i svenska för årskurs 6

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Kristina Wikberg; [2017]
  Nyckelord :assessment; inter-rater reliability; national test; bedömning; interbedömarreliabilitet; nationella prov;

  Sammanfattning : Alla elever i svensk grundskola har rätt till utbildning på lika villkor och det innebär att deras prestationer bör bli bedömda på ett likvärdigt sätt oavsett sociala, ekonomiska eller geografiska förhållanden. Ett försök att uppnå likvärdiga, rättvisa och jämförbara betyg är att använda nationella prov och det överordnade syftet i föreliggande uppsats är bidra med kunskap om det nationella provet i svenska för årskurs 6 ur ett reliabilitetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Likvärdighet i grundskolan : En kvantitativ studie om Uppsala grundskolors sammansättning och slutbetyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; [2017]
  Nyckelord :likvärdig utbildning; skolval; betyg; segregation; Uppsala;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan ska erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever. Under 2000-talet har stora skillnader vuxit fram mellan grundskolorna i Sverige. Enligt forskningen har grundskolornas elevsammansättningar har blivit allt mer homogena efter elevernas bakgrunder. LÄS MER