Sökning: "likvärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet likvärdighet.

 1. 1. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 2. 2. “Den dök upp som en sådan där konstig sak i diskussionen i lärarrummet”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karolina Sävenlund; Marika Zakariasson; [2021-02-08]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; pysparagrafen; betyg; bedömning; funktionsnedsättning; likvärdighet; skoljuridik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kritiskt granska hur undantagsbestämmelsen i Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 21 § tolkas av specialpedagoger, samt hur den tolkas och tillämpas av betygssättande ämneslärare i årskurs 7–9. LÄS MER

 3. 3. Sex och samlevnad på mellanstadiet : En intervjustudie om sex lärares erfarenheter och reflektioner kring hinder och utmaningar i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maja Jakovljevic; Moa Movitz; [2021]
  Nyckelord :sex; samlevnad; undervisning; mellanstadiet; hinder; utmaningar;

  Sammanfattning : Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatoriskt i Sverige sedan år 1955. Ämnet har en djup förankring i vårt skolsystem men är idag inte ett eget ämne i läroplanen och har inte tydliga riktlinjer för hur undervisningen ska utformas. LÄS MER

 4. 4. “Två lärare på en hel klass ser mer än en lärare på en halv klass” : En kvalitativ studie om vilket arbetssätt högstadielärare anser passa bäst i undervisning av idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Wahlström; Emma Magnusson; [2021]
  Nyckelord :tvålärarsystem; enlärarsystem; likvärdig undervisning; sambedömning;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras och presenteras vad idrottslärare på högstadiet anser att arbetssätten enlärarsystem och tvålärarsystem har för olika för och nackdelar, samt om den likvärdiga undervisningen i ämnet påverkas av huruvida lärare väljer att bedriva sin undervisning. Trots att läraryrkets påfrestningar fortsätter att öka så väljer majoriteten av skolor att bibehålla ett enlärarsystem inom skolverksamheten, även om ett tvålärarsystem både kan ge lärare större förutsättningar till att undvika långtidssjukskrivningar, skapa trygghet vid bedömning och minimera en orättvis skolgång för eleverna. LÄS MER

 5. 5. Lärarnas syften och intentioner med hemläxor i franska : En kvalitativ intervjuundersökning av sex fransklärare på grundskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Vincent Guillemain; [2021]
  Nyckelord :Hemläxor; franska; högstadiet; intervjuundersökning; attitydundersökning; fransklärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera användningen av läxor i franska ur ett lärarperspektiv.Studien fokuserar på ett svenskt undervisningssammanhang med franska som främmandespråk, och är inriktad på vilka syften och intentioner lärarna har med hemläxor, och vilkatyper av uppgifter de verkligen ger eleverna. LÄS MER