Sökning: "likvärdighet"

Visar resultat 11 - 15 av 355 uppsatser innehållade ordet likvärdighet.

 1. 11. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER

 2. 12. Läxor i matematik ur ett likvärdighetsperspektiv : En studie av svenska matematiklärares individanpassningar av elevers matematikläxor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :enkätstudie; ramfaktor; kompensatorisk likvärdighet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att bidra med mer kunskap kring användande av matematikläxor ur ett likvärdighetsperspektiv. Undervisningen i den svenska skolan ska enligt skollag och läroplan innefatta en kompensatorisk likvärdighet och anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov vilket också bör gälla eventuella läxor. LÄS MER

 3. 13. "Är alla inkluderade för att alla får vara med?" : En kvalitativ studie om hur inkludering definieras och hur det påverkar verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna-Stina Gustavsson; Mikaela Alvarsson; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; integration; exclusion; individualization; participation; equality.; Inkludering; integrering; exkludering; individualisering; delaktighet; likvärdighet.;

  Sammanfattning : ”Är alla inkluderade för att alla får vara med?” – En kvalitativ studie om hur inkludering definieras och hur det påverkar verksamheten.  Inkludering förklaras som ett begrepp där det finns en stor variation i hur begreppet definieras. LÄS MER

 4. 14. "Man försöker förstås följa vår bibel" : En intervjustudie av lärares resonemang kring bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jerker Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Physical education; equality; relevance; validity; reliability; Idrott och hälsa; likvärdighet; relevans; giltighet; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur lärare upplever betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Begreppen som är centrala för studien är relevans, giltighet och tillförlitlighet. I strävan mot en likvärdig bedömning i den svenska skolan är just dessa begrepp betydelsefulla för lärare att utgå ifrån. LÄS MER

 5. 15. Lärares upplevelse av bedömning och betyg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Rixman; Yvette Tholander; [2020]
  Nyckelord :Assessment; grades; dilemma perspective; primary school; upper secondary ´school; intellectual disability; compensatory perspective; critical perspective; Bedömning; betyg; dilemmaperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kompensatoriska perspektivet; kritiska perspektivet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva en grupp lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och deras upplevelser kring betyg och betygssättning, likvärdig bedömning samt om läroplanen upplevs anpassad för denna elevgrupp. I insamling av empirin har ett kvalitativt arbetssätt använts i form av semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. LÄS MER