Sökning: "likvärdighet"

Visar resultat 16 - 20 av 355 uppsatser innehållade ordet likvärdighet.

 1. 16. Finns ett behov av grundsärskoleförberedande förskoleklass? : Utmaningar och möjligheter att skapa förutsättningar i en skola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Eriksson; Emma Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; Flerfunktionsnedsättning; Grundsärskola; Intellektuell funktionsnedsättning; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka om det föreligger ett behov bland lärare, speciallärare och rektorer vad gäller grundsärskoleförberedande förskoleklass. Därtill beskriva vad en sådan förändring skulle kunna innebära med avseende på möjligheter och begränsningar för elevernas lärande med särskilt fokus på elever med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning alternativt flerfunktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 17. ”Ingen skall behöva få hjälp hemma” : En studie om lärares utformning och användande av matematik-läxor med fokus på elevernas skilda hemförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Emelie Rönning; [2020]
  Nyckelord :matematikläxor; likvärdighet; hemförhållanden; likvärdiga läxor; matematik; förutsättningar;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks vad lärare som undervisar i matematik i årskurs 4–6 har för syfte med att använda sig av matematikläxor, om syftet främjar likvärdigheten och vilken hänsyn lärare tar till elevernas hemförhållanden när de konstruerar matematikläxor. Detta är angeläget att undersöka då elevernas utbildning ska vara likvärdig, och om en del av undervisningen förflyttas från skolan till hemmet äventyras likvärdigheten eftersom alla elever inte har vårdnadshavare som har den kunskap som krävs för att hjälpa sina barn med matematikläxan. LÄS MER

 3. 18. Hur ser gymnasielärare i tekniska ämnen på undervisning om hållbar utveckling i sammanhang av produktutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sara Foghammar; [2020]
  Nyckelord :Education for sustainable development; technology education; upper secondary school; undervisning för hållbar utveckling; hållbar utveckling; teknikundervisning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling är mångfacetterat och undervisning om detsamma inbegriper många olika beröringsområden och kan komma till uttryck på många olika sätt inom tekniska undervisningsämnen. Denna studie utgår ifrån en definition av begreppet i de tre dimensionerna: ekologisk, social (social/kulturell) och ekonomisk. LÄS MER

 4. 19. Vad är en likvärdig förskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Sofi Maga; Jessica Dahlkvist; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kvalitet; likvärdighet; utbildning;

  Sammanfattning : Förskolans utbildning ska anpassas till alla barn utifrån varje barns behov och förutsättningar, men hur går detta arbete till? Syftet med denna studie är att problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. För att precisera vårt syfte undersöker vi förskollärares uppfattning om begreppet likvärdighet, samt tittar på hinder och möjligheter som förskollärarna lyfter att de upplever i sitt arbete utifrån sin uppfattning om likvärdighet I denna studie har en enkätundersökning genomförts för att undersöka yrkesverksamma förskollärares uppfattning om en likvärdig förskola och därmed problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. LÄS MER

 5. 20. Likvärdighet i svensk grundskola - Faktorer som påverkar arbetet mot en likvärdig utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsie Alver; Edvina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Likvärdighet; Likvärdig utbildning; Mellanstadiet; tillgänglighetsmodellen; lärare; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om problematiken med likvärdig utbildning. Arbetet tar avstamp i syftet att undersöka huruvida uppfattningen kring likvärdig utbildning skiljer sig mellan verksamma lärare och forskning, samt att synliggöra vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för likvärdig utbildning. LÄS MER