Sökning: "likvärdighet"

Visar resultat 21 - 25 av 362 uppsatser innehållade ordet likvärdighet.

 1. 21. Vad är en likvärdig förskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Sofi Maga; Jessica Dahlkvist; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kvalitet; likvärdighet; utbildning;

  Sammanfattning : Förskolans utbildning ska anpassas till alla barn utifrån varje barns behov och förutsättningar, men hur går detta arbete till? Syftet med denna studie är att problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. För att precisera vårt syfte undersöker vi förskollärares uppfattning om begreppet likvärdighet, samt tittar på hinder och möjligheter som förskollärarna lyfter att de upplever i sitt arbete utifrån sin uppfattning om likvärdighet I denna studie har en enkätundersökning genomförts för att undersöka yrkesverksamma förskollärares uppfattning om en likvärdig förskola och därmed problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. LÄS MER

 2. 22. Likvärdighet i svensk grundskola - Faktorer som påverkar arbetet mot en likvärdig utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsie Alver; Edvina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Likvärdighet; Likvärdig utbildning; Mellanstadiet; tillgänglighetsmodellen; lärare; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om problematiken med likvärdig utbildning. Arbetet tar avstamp i syftet att undersöka huruvida uppfattningen kring likvärdig utbildning skiljer sig mellan verksamma lärare och forskning, samt att synliggöra vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för likvärdig utbildning. LÄS MER

 3. 23. Betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden för elevers framgång i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Majed Al Asade; Gresa Hoxha; [2020]
  Nyckelord :Socioekonomisk bakgrund AND Likvärdighet AND Framgång;

  Sammanfattning : This knowledge review looks into the significance of students´ socioeconomic backgrounds and their success in school. The term socioeconomic background is defined from Pierre Bourdieu’s theory of capital and sees if there is any correlation between economic, cultural and social capital and success in students´ academic career. LÄS MER

 4. 24. Lärares röster om det nationella provets roll som likvärdighetsfrämjande betygsunderlag i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Berg; [2020]
  Nyckelord :bedömning; betygsättning; likvärdighet; matematik; nationella prov;

  Sammanfattning : En betydande andel av Sveriges gymnasieelever elever får högre betyg i sina kurser än de presterar på det nationella provet medan en mycket liten andel elever får ett lägre kursbetyg. Relationen mellan provbetyg och slutbetyg skiljer sig dessutom mellan olika skolor. LÄS MER

 5. 25. Mångkulturell undervisning i svenskämnet : Lärarstudenters perspektiv på inkluderande svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Vanja Floryd; [2020]
  Nyckelord :Multicultural education; the heterogeneous classroom; diversity; inclusion; equity; Swedish language education; upper secondary education; pre-service teachers; Mångkulturell undervisning; det heterogena klassrummet; mångfald; inkludering; likvärdighet; svenskämnet; svenskundervisning; gymnasieskolan; lärarstudenter;

  Sammanfattning : I denna fallstudie deltar fyra svensklärarstudenter i en fokusgruppintervju som syftar till att undersöka deras attityder till innehållet i teorier och metoder inom mångkulturell undervisning (multicultural education). Genom intervjun, tidigare forskning och relevant litteratur fokuseras frågeställningen: Vilka attityder har svensklärarstudenter till innehållet i mångkulturella undervisningsteorier ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv? Analysen jämför intervjuinnehållet mot två inriktningar inom mångkulturell undervisning: den liberala respektive den kritiska mångkulturella undervisningen. LÄS MER