Sökning: "likvärdighet"

Visar resultat 6 - 10 av 362 uppsatser innehållade ordet likvärdighet.

 1. 6. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 2. 7. Att arbeta kompenserande inom ämnet idrott och hälsa gentemot elever inom Autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Truls Brorsson; Fredrik Hansson; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; Flexibilitet; Fysisk aktivitet; Förutsägbarhet; Idrott och hälsa; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten redogör för hur autismspektrumtillståndets (AST) egenskaper kan uttrycka sig i skolan samt hur i sin profession idrottslärare kan arbeta kompenserande för dessa. Skolans syfte är att ge en så likvärdig utbildning som möjligt, vilket kräver en förståelse och ibland en pedagogisk planering utifrån individens egenskaper. LÄS MER

 3. 8. Digitala verktyg till elever i läs– och skrivsvårigheter – förutsättningar och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Henriksdotter; Viveca Birkemalm; [2020]
  Nyckelord :artefakt; digitala verktyg; förtrogenhet; likvärdighet; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Vad betyder likvärdighet? : Gymnasielärares kunskaper om och arbete för en likvärdig undervisning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Jones; [2020]
  Nyckelord :equality; inclusion; curriculum; likvärdighet; inkludering; läroplan;

  Sammanfattning : En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b). LÄS MER

 5. 10. En likvärdig skola? Samhällskunskapslärares perspektiv på och arbete för en likvärdig skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Faruk Camo; Martin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Likvärdighet; Likvärdig skola; Kompensatorisk undervisning; Skollag; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur verksamma samhällskunskapslärare uppfattar en likvärdig skola och vilka arbetssätt som de anser främjar likvärdighet inom ämnet samhällskunskap. Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tre verksamma samhällskunskapslärare på tre olika skolor. LÄS MER