Sökning: "lillemor johansson larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lillemor johansson larsson.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av smärtskattning och smärtlindring av äldre patienter i palliativ vård

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Lillemor Johansson Larsson; [2020]
    Nyckelord :nursing; palliative care; pain; elderly; omvårdnad; palliativ vård; smärta; äldre;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige bedrivs allmän palliativ vård inom alla vårdformer som sjukhus, primärvård, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.  Enligt Socialstyrelsen, 2016 är det viktigt att alltid göra en klinisk bedömning för att minimera risken för obehandlad smärta. LÄS MER