Sökning: "lina andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lina andreasson.

 1. 1. Ett folkbibliotek för alla, eller? : En diskursanalytisk studie om tre skånska folkbiblioteks arbete mot nyanlända 2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Katrin Liselotte Ferstl; Lina Andreasson; [2016]
  Nyckelord :library and information studies; public libraries; library act; critical discourse analysis; neo-institutionalism; immigration; democracy; refugees; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; bibliotekslag; kritisk diskursanalys; nyinstitutionell teori; migration; demokrati; nyanlända; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis is a study of how three public libraries in Scania approach refugees in 2015: Helsingborg, Lund and Malmö’s public library. The Swedish Library Act states that public libraries should be available to and usable by all people. LÄS MER

 2. 2. Does Success Breed Success? An Examination of Interpersonal Influences Within an Olympic National Team

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Wennerholm; Lina Andreasson; [2016]
  Nyckelord :Performance; Interpersonal influences; Task interdependence; Outcome interdependence; The Olympic Games;

  Sammanfattning : A number of studies have shown evidence of interpersonal influences between team members within a sports setting. However, only a few studies have examined such influences between team members of non-task interdependent teams, a team setting that has been typically overlooked in scientific research. LÄS MER

 3. 3. Hybridinstrument i kapitalanskaffningssyfte - En utvärdering av ett aktiebolags ekonomiska situation vid emission av hybridinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Andreasson; [2015]
  Nyckelord :aktiebolag; kapitalanskaffning; skatterätt; hybridinstrument; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett hybridinstrument utgör en finansieringsmetod med villkor bestående av såväl ägande- som skuldegenskaper. Gällande rätt inom associationsrätten, redovisningsrätten och skatterätten har studerats i syfte att undersöka hur användning av dessa i kapitalanskaffningssyfte kan komma att inverka på emitterande bolags ekonomiska situation. LÄS MER

 4. 4. Är en lojal kund mer förtjänt av en bättre behandling En kvantitativ studie om favoriserande behandlingar till kunder med olika input.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lina Andreasson; Louise Wennerholm; [2014]
  Nyckelord :Equity; Preferential treatment; Perceived justice; Customer satisfaction; Customer loyalty;

  Sammanfattning : Several studies have examined the effects of perceived justice of preferential treatments to customers, but few have studied these effects when customers have different input. The purpose of the study is therefore to enhance the knowledge and understanding of the effects of preferential treatments to customers with varying input. LÄS MER

 5. 5. Aggressiv skatteplanering - Internationell avdragsproblematik utifrån ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Andreasson; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatteplanering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De grundläggande principerna inom det svenska beskattningssystemet påverkas negativt när en tillämpning av två länders skattebestämmelser ger upphov till kringgåendemöjligheter. Uppsatsen syftar till att med rättsdogmatisk metod utreda svensk hantering avseende gränsöverskridande förflyttning av beskattningsunderlag, med fokus på avdragsbestämmelser. LÄS MER