Sökning: "linda eklöf"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden linda eklöf.

 1. 1. The Loman Family’s State of Mind : A Psychoanalytical Reading of Arthur Miller's Death of a Salesman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niklas Eklöf; [2020]
  Nyckelord :Loman Family; Willy Loman; Biff Loman; Happy Loman; Linda Loman; Death of a Salesman; Psychoanalysis; Model of personality; Id; Ego; Superego; Freud; Defence mechanisms;

  Sammanfattning : This essay will analyse the members of the Loman family of Death of a Salesman from a Freudian psychoanalytical perspective. The purpose is to understand what goes on inside the mind of these characters through Freud’s structural model of personality, the Id, Ego and Superego. The members of the Loman family are no longer happy with their lives. LÄS MER

 2. 2. Barnens bidrag till verksamhetsutvecklingen. : En undersökning av förskollärarnas perspektiv av hur barns deltagande i dokumentationsprocessen kan bidra till verksamhetsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; survey; sociocultural perspective; preschool teachers; documentation; Verksamhetsutveckling; pedagogisk dokumentation; socio- kulturellt perspektiv; förskollärare; dokumenteringsprocess;

  Sammanfattning : Many studies on children's participation in the documentation process are car- ried out through observations. The purpose of this study has been, that by ask- ing the preschool teachers, through a survey, to give their perspective on the question of whether children's participation can contribute with the develop- ment activities. LÄS MER

 3. 3. Revisorns kunskapsbas : vilka kunskaper har och använder en revisor i revisionsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jennie Eklöf; Linda Mengistu; [2015]
  Nyckelord :Revision; kunskap; kunskapsbas; förmåga; revisionsprocessen; komponenter;

  Sammanfattning : Revisorn har ett viktigt förtroendeuppdrag i dagens samhälle. Detta eftersom revisorns roll är att kvalitetssäkra informationen i de finanisella rapporterna, som samhället erhåller från affärsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av projektet ”Klinisk bibliotekarie” som arbetsform

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Sara Eklöf; Linda Knutsson Fröjd; [2012]
  Nyckelord :Evidence-based Nursing; Clinical librarian; Barriers; Research Utilization; Implementation; Evidensbaserad omvårdnad; Klinisk bibliotekarie; Hinder; Forskningskonsumtion; Implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Snabb kunskapsutveckling, ökade krav på kvalité och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården gör det viktigt att sjuksköterskor har god förmåga att söka och använda evidensbaserad kunskap. Idag finns ett glapp mellan forskning och klinik. Sjuksköterskor upplever flera hinder till att arbeta evidensbaserat. LÄS MER

 5. 5. Social commerce : En studie om hur vårt nya sätt att kommunicera förändrar vårt sätt att konsumera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Linda Bogren Ericsson; Sara Eklöf; [2012]
  Nyckelord :social media; e-commerce; social commerce; f-commerce; convergence culture; collective intelligence; participatory culture; word-of-mouth; WOM; viral marketing; sociala medier; e-handel; social commerce; f-commerce; konvergenskultur; kollektiv intelligens; deltagarkultur; word-of-mouth; WOM; viral marknadsföring;

  Sammanfattning : Sociala medier har fått allt större betydelse när det gäller kommunikation mellan människor och för företag har explosionen av sociala medier inneburit både möjligheter och utmaningar. För att möta konsumenterna där de befinner sig har företag nu följt efter kunderna till de sociala medierna. LÄS MER